Protokoll utskottssammanträde 2008/09:25

Skatteutskottets protokoll 2008/09:25

 

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25

 

DATUM

2009-05-05

TID

11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2008/09:24.

 

§ 2

Inkomna handlingar, m.m.

Anmäldes inkomna handlingar, se bilaga 2.

 

Kanslichefen informerade om att den skrivelse som kommit från Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) angående fastighetsskatt på småskalig vattenkraft och uttagsskatt på vindkraft inkommit för sent för att önskad uppvaktning skulle kunna hinnas med. SERO har informerats om detta. Förfrågan per e-post finns med i bilaga 2 till dagens handlingar.

 

Behandlingen i kammaren av betänkande 2008/09:SkU35 Ändrade räntebestämmelser i skattekontosystemet har flyttats fram till den 6 maj.

 

Fråga uppkom om ett yttrande till justitieutskottet över motion 2008/09:Ju25 av Thomas Bodström m.fl. (s) – i de delar som rör skattefrågor – som avgivits med anledning av proposition 2008/09:179 Liechtensteins associering till Schengenregelverket.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

Beslutades även att ha ett sammanträde torsdagen den 14 maj kl. 10.00 då ärendet tas upp för behandling.

 

Vidare beslutades att även ha ett sammanträde tisdagen den 16 juni kl. 11.00. Till sammanträdet kommer statssekreterare Ingemar Hansson och departementsrådet Per Classon, Finansdepartementet, och informerar om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU.

 

Utskottet beslutade att bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. jämte motion.

 

 

Kanslichefen påminde om onsdagen den 6 maj då utskottets veteraner är inbjudna till kansliets lokaler på kaffe och tårta mellan kl. 10.00 och 11.00.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna

Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:136 jämte motioner.

Utskottet justerade betänkande 2008/09:SkU31.

Anmäldes reservation av s, v och mp samt särskilt yttrande av fp att avlämnas senast onsdagen den 6 maj kl. 13.00.

 

§ 4

Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder

Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:178 jämte motion.

Utskottet justerade betänkande 2008/09:SkU32.

Anmäldes reservation av s, v och mp att avlämnas senast onsdagen den 6 maj kl. 13.00.

 

§ 5

2009 års ekonomiska vårproposition m.m.

Föredrogs fråga om yttrande till finansutskottet

dels över 2009 års ekonomiska vårproposition, prop. 2008/09:100 punkt 1 jämte motioner,

dels över vårtilläggsbudgeten till statsbudgeten för 2009, prop. 2008/09:99 jämte motioner och

dels över Årsredovisning för staten 2008, skr. 2008/09:101 jämte motion.

Utskottet beslutade att avge yttranden.

 

Föredrogs fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över förslagen i 2009 års ekonomiska vårproposition om ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på utgiftsområden, prop. 2008/09:100 punkterna 2–14.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

I övrigt bordlades dessa ärenden.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

Redovisning av skatteutgifter 2009

Föredrogs skrivelse 2008/09:183 jämte motion.

Ärendet bordlades.

 

§ 7

En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat

Fortsattes behandlingen av yttrandet till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2008/09:162 jämte motioner.

Utskottet justerade yttrande 2008/09:SkU9y.

Anmäldes avvikande meningar av s, v och mp att avlämnas senast torsdagen den 7 maj kl. 12.00.

 

§ 8

En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi

Fortsattes behandlingen av yttrandet till näringsutskottet över proposition 2008/09:163 jämte motioner.

Utskottet justerade yttrande 2008/09:SkU11y.

Anmäldes avvikande mening av s, v och mp att avlämnas senast torsdagen den 7 maj kl. 12.00.

 

§ 9

Övrigt

Utskottet besökte Saco, Lilla Nygatan 14, tisdagen den 28 april kl. 18.30.

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 14 maj kl. 10.00.

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Lennart Hedquist

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:25

 

 

§ 1–6

§ 7–

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lennart Hedquist (m), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Montan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

 

 

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande          

                                                                                           2009-02-11

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.