Protokoll utskottssammanträde 2008/09:25

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:25

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25

 

DATUM

2009-05-14

TID

09.00–09.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2008/09:24 justeras.

 

 

2 §

Anmälningar

 

Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

 

3 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt proposition 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor [FPM-UbU13] jämte motioner (jfr 5 § prot. nr 22).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:UbU13 Offentliga bidrag på lika villkor justeras.

 

Reservationer anmäls.

 

 

4 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt proposition 2008/09:175 Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid samt Riksrevisionens framställning 2008/09:RRS14 angående Rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten [FPM-UbU19] jämte motioner (jfr 4 § prot. nr 23).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:UbU19 Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid justeras.

 

En reservation anmäls.

 

 

5 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt proposition 2008/09:151 Sekretess inom yrkeshögskolan [FPM-UbU21] (jfr 9 § prot. nr 22).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:UbU21 Sekretess inom yrkeshögskolan justeras.

 

 

6 §

Yttrande över 2009 års ekonomiska vårproposition

 

Finansutskottet har berett utbildningsutskottet tillfälle att senast tisdagen den 19 maj yttra sig över 2009 års ekonomiska vårproposition med motioner, i de delar som berör utskottets beredningsområde.

 

Utskottet beslutar att yttra sig.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

7 §

Justering av yttrande

 

För yttrande till finansutskottet behandlar utskottet slutligt proposition 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition jämte motioner
(jfr 8 § prot. nr 24).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2008/09:UbU3y 2009 års ekonomiska vårproposition justeras.

 

En avvikande mening anmäls.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras torsdagen den 11 juni 2009

 

 

Sofia Larsen

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:25

 

1-2 §§

3 §

4-5 §§

6-7 §§

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

X

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

X

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Thingwall (m)

-

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

-

 

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (fp)

O

 

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:25

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

 

- Per Bull, Eslöv. Angående rättssamhället, m.m.
(dnr 150-2450-2008/09).

 

- Europeiska gemenskapernas kommission (KOM(2009) 159 slutlig).

Rapport från Europeiska kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Slutrapport
om genomförandet och effekterna av den andra etappen (2000–2006) av gemenskapens åtgärdsprogram inom utbildning (Sokrates) och
yrkesutbildning (Leonardo da Vinci) samt det fleråriga programmet
(2004–2006) för en effektiv integrering av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i de europeiska utbildningssystemen
(eLearning-programmet).

 

- Östra Reals gymnasium, Louise Senneby, Barbro Lennartsson och
Marja Liisa Ingler. Synpunkter angående lagrådsremissen ”En ny Gymnasieskola” – ett stryptag på estetiken.

 

 

För kännedom

 

- Europaparlamentet, sessionen 2008–2009. Utdrag ur dokument
”Antagna texter” från sammanträdesperioden den 23–26 mars 2009.

- Europaparlamentets resolution om konststudier inom Europeiska
unionen.

- Europaparlamentets resolution om flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande.

 

- Sveriges Universitetslärarförbund, Anna Götlind och Ann Fritzell. Angående självständiga lärosäten (SOU 2008:104).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.