Protokoll utskottssammanträde 2008/09:26

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:26

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26

 

DATUM

2009-06-11

TID

09.00-09.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Information

 

Statssekreterare Peter Honeth, Peter Johansson, Olof Sandberg och Åsa Petri, Utbildningsdepartementet, informerar inför svenska EU-ordförandeskapet.

 

 

2 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2008/09:25 justeras.

 

3 §

Anmälningar

 

Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

 

Vid protokollet

 

 

Fia Michelsson

 

Justeras torsdagen den 17 september 2009

 

 

Sofia Larsen

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Thingwall (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (fp)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:26

 

 

 

Inkomna skrivelser till utbildningsutskottet

 

 

-          Europeiska gemenskapernas kommission (KOM(2009) 158 slutlig).
Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Ett nytt partnerskap för modernisering av universiteten: EU-forumet för dialogen mellan universiteten och näringslivet.
- {SEC(2009) 423
- SEC(2009) 424
- SEC(2009) 425}

-          Europeiska gemenskapernas kommission (KOM(2009) 184 slutlig).
Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommitté samt Regionkommittén. Nya horisonter för IKT – en strategi för framtida och ny teknik i Europa.

-          Europeiska gemenskapernas kommission (KOM(2009) 198 slutlig).
Förslag Rådets beslut om antagandet av ett kompletterande forskningsprogram som ska genomföras av det gemensamma forskningscentret för Europeiska atomenergigemenskapen.

-          Europeiska gemenskapernas kommission (KOM(2009) 209 slutlig).
Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommitté samt Regionkommittén.
– om de framsteg som har gjorts inom ramen för Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för forskning.
- {SEK(2009) 589}

-          Europeiska gemenskapernas kommission (KOM(2009) 210 slutlig).
Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommitté samt Regionkommittén
– om reaktionen på rapporterna från expertgrupperna för efterhandsutvärdering av de sjätte ramprogrammen.

-          Europeiska gemenskapernas kommission (SEK(2009) 504 slutlig).
Utkast till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr […] av den […] om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna.

Inbjudan

-          Högskoleverket, Anders Flodström och Eric Lindesjöö. Inbjudan till seminariet ”Systematiskt kvalitetsarbete vid högskolan – en god grund för bra utbildningskvalitet” (den 8 september kl. 10.00–16.00 i Stockholm).

 

 

För kännedom

-          Utbildningsdepartementet, Olof Sandberg. PM – Resultatet av konkurrenskraftsministrarnas informella möte
(Prag den 3-5 maj 2009).

-          Utbildningsdepartementet, Integration- och jämställdhetsdepartementet, Kulturdepartementet. PM – Rapport från rådsmöte utbildning, ungdom och kultur den 11-12 maj.

-          Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet, Utbildningsdepartementet. Rapport från Konkurrenskraftsrådet den 28–29 maj 2009.

-          Europaparlamentet, sessionen 2009–2010. Utdrag ur dokument ”Antagna texter” från sammanträdet den 6 maj 2009.
- Europaparlamentets resolution av den 6 maj 2009 om en förnyad social agenda (2008/2330(INI)).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.