Protokoll utskottssammanträde 2008/09:28

Civilutskottets protokoll 2008/09:28

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28

 

DATUM

2009-05-07

TID

kl. 09.30-10.10

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 5 maj 2009.

 

 

§ 2

Uppvaktning

 

En uppvaktning ägde rum med ordföranden Terje Gunnarsson, Hyresgästföreningen Region Stockholm angående hyressättningen i Stockholm.

 

 

§ 3

Revisionsutskott m.m. - genomförande av 2006 års revisorsdirektiv

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:135 om revisionsutskott m.m. - genomförande av 2006 års revisorsdirektiv.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2008/09:CU28, vilket härefter justerades.

 

 

§ 4

Ändring i lagen om energideklaration för byggnader

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:161 om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader – tredimensionella fastigheter i byggnadskomplex med gemensamma uppvärmningssystem.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2008/09:CU29, vilket härefter justerades.

 

 

§ 5

Hyresrätt och bostadsrätt m.m.

 

Fortsattes behandlingen av motioner om hyresrätt och bostadsrätt m.m.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2008/09:CU33, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes reservationer av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 6

Yttrande till FiU

 

Behandlades fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:99 Vårtilläggsbudget till statsbudgeten för 2009, jämte motioner.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande i ärendet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 7

Yttrande till KU

 

Behandlades fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition, förslagspunkterna 2-14.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande i ärendet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 8

Yttrande till FiU

 

Behandlades fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2008/09:101 Årsredovisning för staten 2008, jämte motion.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande i ärendet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 9

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes och utdelades följande EU-dokument:

 

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, KOM(2009) 174 slutlig

 

Grönbok om översyn av rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, KOM(2009) 175 slutlig

Utskottet beslutade att lägga EU-dokumenten till handlingarna.

 

 

§ 10

Sammanträffanden

 

Utskottet beslutade att sammanträffande med Stockholms byggmästareförening ska äga rum onsdagen den 14 oktober 2009 kl. 17.00 och att sammanträffande med SABO ska äga rum onsdagen den 21 oktober 2009 kl. 17.00.

 

 

§ 11

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 12 maj 2009 kl. 11.00.

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 12 maj 2009

 

 

 

Hana Svecova

 

 

Carina Moberg

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGS-FÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:28

 

 

  §§

 1-2

   §§

 3-11

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande