Protokoll utskottssammanträde 2008/09:29

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:29

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29

 

DATUM

2009-04-02

TID

08.00-08.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Överläggning enligt 10 kap. 3 § RO

Utskottet överlade med statssekreterare Elisabet Falemo åtföljd av tjänstemännen Theresa Kjell och Hans Höglund, samtliga från Miljödepartementet,

 

a) om farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

KOM(2008) 809
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska
produkter

SEK(2008) 2931
Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska
produkter. Sammanfattning av konsekvensanalysen

Underlag utgjordes av översänd promemoria från Miljödepartementet (dnr 170-2089-08/09).

 

Regeringens förslag till preliminär svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar kommissionens förslag till omarbetning av RoHS-direktivet och ser positivt på ambitionen att få en mer enhetlig syn på direktivet genom att harmonisera tolkningar och definitioner. Otydligheter har gett upphov till olika tolkning vilket upplevts som ett problem för företag.

Omfattningsområdet för RoHS-direktivet ska vara så stort som möjligt med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Undantag från förbuden i direktivet bör vara så få som möjligt samt begränsade i giltighetstid och omfattning. Det är även viktigt att minska den administrativa bördan för såväl företag som myndigheter.

En övergripande svensk strävan bör vara att så långt möjligt minska användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Vid utformning av regler och krav är det av vikt att beakta ett högt miljöskydd utan onödiga merkostnader för företag och myndigheter. Regler bör också utformas på ett sådant sätt att de minskar miljöbelastningen från produktion och avfallshantering.

 

Ordförande konstaterade att det fanns majoritet för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

 

Företrädaren för (mp) anmälde följande avvikande mening:

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt kan ge upphov till olika tolkningar, vilket kan upplevas som ett problem för utomstående och den politiska hanteringen. Förslaget behöver preciseras.

Miljöpartiet anser att regeringens förslag till svensk ståndpunkt kan ge för stor tyngd åt vissa näringslivsintressen och sådana kostnader som lätt låter sig räknas i pengar, till skillnad från problem för hälsa och miljö.

Miljöpartiet anser att punkt 3, Förbjudna ämnen, ska utvidgas till att omfatta bl. a. alla ftalater, nonylfenoler, oktylfenoler, antimon, beryllium, arsenik samt diverse ämnen innehållande brom och klor som TBBPA och PVC.

Vidare är det viktigt att resonera i termer av totalmängd av respektive grundämne, inklusive legeringar och sammansatt a substanser.

Miljöpartiet anser också att det är viktigt att inte inordna RoHS i Reach.

Kommissionen föreslår en ny mekanism för att reglera ytterligare farliga ämnen i enlighet med proceduren i Reach-förordningen. Miljöpartiet anser det viktigt att proceduren för att reglera ytterligare farliga ämnen bör baseras på försiktighetsprincipen och inte vara onödigt krånglig.

b) om elektriskt och elektroniskt avfall

KOM(2008) 810
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)

SEK(2008) 2934
Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)
Sammanfattning av konsekvensbedömningen

 

Underlag utgjordes av översänd promemoria från Miljödepartementet (dnr 170-2089-08/09).

 

Regeringens förslag till preliminär svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar kommissionens förslag till omarbetning av WEEE-direktivet och delar preliminärt kommissionens bedömning av vilka områden som är i behov av särskild uppmärksamhet under omarbetningen.

Regeringen är generellt positiv till ett högt miljöskydd utan onödiga merkostnader för konsumenter, företag och myndigheter. Regeringen anser dessutom att det är viktigt att om möjligt minska den mängd avfall som uppstår; minska miljöbelastningen från produktion och avfallshantering samt minska den administrativa belastningen på såväl företag som myndigheter. Administrativa insatser ska vägas mot nyttan för miljöarbetet.

Regeringen är generellt positivt till incitament för att öka återanvändningen av elprodukter, i linje med EU:s avfallshierarki. Emellertid bör man vara uppmärksam på problem som är förknippade med återanvändning, särskilt illegal export och energiförbrukning. Sverige bör verka för lösningar som motverkar att el-avfall exporteras till utvecklingsländer med risk för förödande konsekvenser för människors hälsa och miljön.

 

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 2

Förslag till uppföljnings- och utvärderingsprojekt inom miljö- och jordbruksutskottets beredningsområde

Utskottet beslutade i enlighet med uppföljnings- och utvärderingsgruppens förslag.

§ 3

Justering av protokoll
Protokollen från utskottets sammanträden den 24 och 26 mars 2009 justerades.

 

§ 4

Justering av betänkande

Utskottet upptog till fortsatt behandling motioner om jakt och viltvård.


Förslag till betänkande 2008/09:MJU11 justerades efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (s)   under punkt  1         eftersök av trafikskadat vilt,
- (s,v,mp)      -    -  2        fjälljaktsreformen,
- (s)   - ” -    3        jakt inom EU,
- (mp) - ” -    4        allmän jakt och skyddsjakt.


Ett särskilt yttrande (mp) anmäldes.

 

§ 5

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling proposition 2008/09:144 Enklare och bättre täktbestämmelser samt en följdmotion.

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

§ 6

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 7

Inhämtande av yttranden från andra utskott

 

a)    Utskottet beslutade att bereda civilutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:146 Prövning av vindkraft.
Yttrandet bör vara miljö- och jordbruksutskottet tillhanda senast den 30 april 2009.

    

b)    Utskottet beslutade att bereda skatteutskottet och trafikutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik.
Yttrandet bör vara miljö- och jordbruksutskottet tillhanda senast den 7 maj 2009.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Ändring i utskottets arbetsplan

Kanslichefen meddelade att det planerade ärendet 2008/09:MJU27 Ändrade avgasregler för lättare fordon utgår ur vårens arbetsplan.

§ 9

Inställt sammanträde

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 30 april 2009.

§ 10

Uppvaktningar

Utskottet beslutade att ta emot uppvaktning från

 

- Svensk vindenergi torsdagen den 16 april 2009 med anledning av proposition 2008/09:146 Prövning av vindkraft.

 

- Svensk energi och Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO, tisdagen den 5 maj 2009 med anledning av proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat.

 

§ 11

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 16 april 2009 kl. 08.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

Eva Forsman

 

 

Justeras den 16 april 2009

 

Anders Ygeman

 

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:29

 

§ 1

§ 2-11

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m) tjl. t o m 090430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

D

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willemo Carlsson (m) ers. t o m 090430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2009-04-02

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:29

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

Dnr

Ang. proposition 2008/09:119 Strandskyddet./ HSB Brf Maltesholm

 

1822-2008/09

Europaparlamentets resolution om tillämpad forskning inom den gemensamma fiskeripolitiken

Kännedoms-

kopia

Europaparlamentets resolution om gemenskapens agerande i fråga om valfångst

Kännedoms-

kopia

Europaparlamentets resolution om en EU-strategi för ett övergripande klimatförändringsavtal i Köpenhamn och tillräckliga medel för

finansieringen av klimatförändringspolitiken

Kännedoms-

kopia

Europaparlamentets resolution om problemet med försämrad

jordbruksmark i EU och särskilt i Sydeuropa: lösningar genom EU:s jordbrukspolitiska instrument

Kännedoms-

kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.