Protokoll utskottssammanträde 2008/09:29

Civilutskottets protokoll 2008/09:29

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29

 

DATUM

2009-05-12

TID

kl. 11.00-11.40

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 7 maj 2009.

 

 

§ 2

EU-information om civilrättsliga frågor

 

Ämnesrådet Torbjörn Malm, rättssakkunnige Rickard Sobocki och departementssekreteraren Cecilia Zetterberg, samtliga från Justitiedepartementet, informerade om kommissionens grönbok om översynen av rådets förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, KOM (2009) 175 slutlig (Bryssel I-förordningen), förhandlingarna om val av lag för skilsmässa (Rom III) och en gemensam referensram för europeisk avtalsrätt.

 

 

§ 3

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes ett meddelande från kommissionen som åtföljer kommissionens rekommendation som kompletterar rekommendationerna 2004/913/EG och 2005/162/EG beträffande ersättningen till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag och kommissionens rekommendation om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn {K(2009) 3159}, {K(2009) 3177}, KOM(2009) 211 slutlig med åtföljande arbetsdokument SEK(2009) 581. Dokumenten har överlämnats till finansutskottet. Civilutskottet erhållit kopia.

 

 

§ 4

Sammanträffande med SKL

 

Beslutades att sammanträffandet med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) onsdagen den 13 maj 2009 ställs in.

 

Utskottet uppdrog åt kansliet att hitta en lämplig dag för ett sammanträffande under hösten 2009.

 

 

 

§ 5

Inbjudan

 

Anmäldes och utdelades en inbjudan till SABOs kongress

den 10–12 juni 2009 i Luleå.

 

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Erinrades om att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 9 juni 2009 kl. 11.00.

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 9 juni 2009

 

 

Hana Svecova

 

Carina Moberg

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGS-FÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:29

 

 

  §

  1

   §§

  2-6

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande