Protokoll utskottssammanträde 2008/09:29

Kulturutskottets protokoll 2008/09:29

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29

 

DATUM

Tisdagen den 16 juni 2009

TID

Kl. 11.00–12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

 

§ 1

Information

 

Företrädare för Kulturdepartementet, statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth med medarbetare samt

företrädare för Integrations- och jämställdhetsdepartementet, statsrådet Nyamko Sabuni med medarbetare informerar om de EU-frågor som kan väntas bli aktuella under höstens svenska ordförandeskap samt besvarar frågor från utskottets ledamöter.

 

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Justeras protokoll 2008/09:28 av den 9 juni 2009.

 

 

§ 3

Justering av yttrande

 

Fortsätts behandlingen av proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. samt motion 2008/09:Sk20 av Leif Pagrotsky och Lars Wegendal (båda s). Jfr prot. 2008/09:28.2.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2008/09:KrU5y justeras.

 

Anmäls avvikande mening.

 

 

§ 4

Ärendebehandling

 

Kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp redovisar sin huvudstudie Uppföljning av hyressättningen inom kulturområdet.

 

Utskottet beslutar att ge ut rapporten i RFR-serien.

 

 

§ 5

Inkomna skrivelser

 

Anmäls följande skrivelser

 

Från annat utskott

 

Försvarsutskottet bereder övriga utskott tillfälle att senast torsdagen den 24 september kl. 14.00 avge yttrande över regeringens proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning jämte ev. motioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-handlingar

 

Kulturdepartementet

PM inför mötet med kulturutskottet tisdagen den 16 juni 2009.

 

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

– PM inför mötet med kulturutskottet den 16 juni 2009 – Information om EU-samarbetet på det ungdomspolitiska området,

– Rådsrapport – Centrala budskap till Europeiska rådets vårmöte om den europeiska ungdomspakten och det europeiska samarbetet på ungdomsområdet, 5492/09,

– Rådsrapport – Utvärderingen av de nuvarande ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet och om framtidsperspektiven för de förnyade ramarna, 9169/09,

– Återrapport från utbildnings- och ungdomsministrarnas möte
den 16 februari 2009,

– Återrapport från utbildnings-, ungdoms- och kulturministrarnas möte den 11–12 maj 2009,

– Meddelande KOM(2009) 200 från Kommissionen till Rådet. En EU-strategi för ungdomar – Satsa på ungdomars egna möjligheter. En förnyad och öppen samordning för ungdomsfrågor och

– Faktapromemoria (2008/09 FPM 129) om EU-kommissionens meddelande om ett nytt europeiskt ramverk på ungdomsområdet.

 

Kammarkansliet

– KOM (2009) 254, Förslag till beslut om Europeiska året för volontärarbete (2011).

 

 

§ 6

Yttrande till försvarsutskottet

 

Behandlas fråga om yttrande till försvarsutskottet över proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning jämte motioner.

 

Kulturutskottet beslutar att inte yttra sig till försvarsutskottet.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 7

Justering av dagens protokoll

 

Utskottet beslutar att uppdra åt ordföranden att justera dagens protokoll.

 

 

§ 8

Tack

 

Ordföranden framför ett varmt tack för gott samarbete till vice ordförande Cecilia Wikström, som slutar i utskottet och i stället inträder som nyinvald ledamot i Europaparlamentet.

 

Vice ordförande Cecilia Wikström tackar å sin sida ordföranden och utskottet för gott samarbete under sina år i utskottet.

 

Vidare tackar ordföranden ledamöter och suppleanter samt utskottets kanslipersonal för arbetet i utskottet under riksmötet.

Olof Lavesson (m) framför ledamöternas och suppleanternas tack till ordföranden samt till kanslipersonalen för arbetet i utskottet under riksmötet.

 

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 29 september 2009 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Charlotte Rundelius

 

 

Justeras

 

Siv Holma

 

 

Bilaga

Närvaro- och voteringsförteckning

 

 


 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2008/09:29

                                                                 §§

1

2–3

4–9

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 Holma, Siv (v), ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström i Uppsala, Cecilia (fp), vice ordf.

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnusson, Cecilia (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pagrotsky, Leif (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mats (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åkesson, Anders (c)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ludvigsson, Anne (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wallmark, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavesson, Olof (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson i Simrishamn, Göran (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hellquist, Solveig (fp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dingizian, Esabelle (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montan, Göran (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Särnblad, Anneli (s)

N

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rothenberg, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pettersson, Leif (s)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilsson, Nils Oskar (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternström, Solveig (c)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarl Beck, Inger (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindberg, Camilla (fp)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larsson, Lars Mejern (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bengtson Skogsberg, Eva (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nordell, Lars-Axel (kd)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elinderson, Lars (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björlund, Torbjörn (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandberg, Gunnar (s) (tjl. 4/5-30/9 2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Gunvor G (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lodenius, Per (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malm, Fredrik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krantz, Tobias (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kakabave, Amineh (v)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonidsson, Eva (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strand, Thomas (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Wiwi-Anne (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wikén, Stefan (s) - (ers. för Gunnar Sandberg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.