Protokoll utskottssammanträde 2008/09:31

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:31

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:31

 

DATUM

2009-04-21

TID

11.00-12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Uppvaktning
Representanter från Sveriges Mjölkbönder uppvaktade utskottet med anledning av beteskravet för mjölkkor.

 

§ 2

Uppvaktning
Representanter från Eldrimner uppvaktade utskottet angående sin verksamhet och vision för framtiden.

 

§ 3

Justering av betänkande

Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2008/09:144 Enklare och bättre täktbestämmelser samt en följdmotion.

 

Förslag till betänkande 2008/09:MJU25 justerades.

 

En reservation anmäldes (v).

 

§ 4

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 5

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den
23 april 2009 kl. 10.00.

 

 

Vid protokollet

 

Katharina Wahl

 

Justeras den 28 april 2009

 

Anders Ygeman

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:31

 

§ 1-5

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m) tjl. t o m 090430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willemo Carlsson (m) ers. t o m 090430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 


MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

                2009-04-21

                                                                                                        Bilaga 2

                                                                                                        till protokoll

                                                                                                        2008/09:31

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 24 mars - 14 april 2009

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2009) 88

2009-03-24

2009-03-24

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om upphävande av direktiv 83/515/EEG och elva obsoleta beslut avseende den gemensamma fiskeripolitiken

KOM(2009) 132

2009-03-24

2009-03-24

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om fastställande av gemenskapens ståndpunkt i Internationella spannmålsrådet beträffande förlängningen av konventionen om handel med spannmål 1995

KOM(2009) 134

2009-03-25

2009-03-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om fastställande av gemenskapens ståndpunkt i Internationella sockerrådet beträffande förlängningen av Internationella sockeravtalet 1992

KOM(2009) 137

2009-03-26

2009-03-26

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till rådet Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna är skyldiga att betala för perioderna 1995/1996–2001/2002 (enligt artikel 3 i rådets beslut 2003/530/EG)

KOM(2009) 145

2009-03-30

2009-03-31

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens yttrande enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets förslag till ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden Ändring av kommissionens förslag i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget

KOM(2009) 156

2009-04-01

2009-04-01

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om program för övervakning av vattenstatusen i enlighet med artikel 18.3 i ramdirektivet för vatten 2000/60/EG         {SEK(2009)415}

KOM(2009) 151

2009-04-02

2009-04-02

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2009) 153

2009-04-02

2009-04-02

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om samexistens mellan genetiskt modifierade grödor och konventionellt och ekologiskt jordbruk
{SEK(2009) 408}

SEK(2009) 464

2009-04-07

2009-04-07

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Utkast till gemensamma EES-Kommitténs beslut nr […] av den […] om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

KOM(2009) 147

2009-04-01

2009-04-08

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Vitbok Anpassning till klimat-
förändring: en europeisk handlingsram     {SEK(2009) 386}  {SEK(2009) 387}  {SEK(2009) 388}

SEK(2009) 388

2009-04-01

2009-04-08

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer Vitbok Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram. Sammanfattning av konsekvensanalysen
{KOM(2009) 147 slutlig}
{SEK(2009) 386}  {SEK(2009) 387}

KOM(2009) 162

2009-04-08

2009-04-08

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet
Mot en hållbar framtid för vattenbruket Nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket
{SEK(2009) 453}   {SEK(2009) 454}

2008/09:FPM97

2009-03-30

2009-03-30

2009-04-01

Miljö- och jordbruksutskottet

Omarbetning av direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall

2008/09:FPM98

2009-03-30

2009-03-30

2009-04-01

Miljö- och jordbruksutskottet

Omarbetning av direktivet om farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

 

Återrapporter m.m.

 

 

 

 

 

Återrapport

2009-03-23

2009-03-27

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från möte i Jordbruks/fiskerådet den 23 mars 2009

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.