Protokoll utskottssammanträde 2008/09:31

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:31

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:31

 

DATUM

2009-04-28

TID

11.00–11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Öppnande

Ordförande Anders Karlsson (s) förklarade sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Justering av FöU9

Granskades förslag till betänkande 2008/09:FöU9 Några frågor
om sekretess och tillgång till register
.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09: FöU9 justerades.

 

§ 3

Föredragning

Departementsråd Reidar Ljöstad åtföljd av departementsråd
Peter Mild från Försvarsdepartementet informerade om 2009
års ekonomiska vårproposition 2008/09:100.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 4

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2008/09:30.

 

§ 5

Kanslianmälningar

-          Anmäldes protokollsutdrag från KU och FiU om inhämtande av yttrande dels över 2009 års ekonomiska vårproposition (prop. 2008/09:100) dels vårtilläggsbudget till statsbudgeten (prop. 2008/09:99) och årsredovisning för staten (skr. 2008/09:101).

-          Anmäldes ett PM med motionsyrkanden som bedöms i första hand omfatta utrikesutskottets beredningsområde. Försvars-utskottet beslutar att överlämna yrkandena 2006/07:Fö233 yrk. 1, 2007/08:U217 yrk. 6, 2007/08:U229 yrk. 1-2, 2007/08:U231 yrk. 3 och 2007/08:U327 yrk. 1 till detta utskott. Denna punkt förklaras omedelbart justerad.

 

§ 6

Överläggning om FöU10

Behandlades underlag till betänkande 2008/09:FöU10 Försvarets inriktning.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa planerade sammanträde som är en offentlig utfrågning äger rum tisdagen den 5 maj kl. 10.00-13.00.

 

§ 8

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.


 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

                       Monique Svensson

 

Justeras            2009-05-07

 

                             Anders Karlsson


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:31

 

§1-2

§ 3-8

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anders Karlsson (s), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Oskar Nilsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.