Protokoll utskottssammanträde 2008/09:32

Civilutskottets protokoll 2008/09:32

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32

 

DATUM

2009-08-20

TID

kl. 10.00-10.25

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Yttrande till JuU

 

Föredrogs och behandlades fråga om yttrande till justitieutskottet över kommissionens meddelande om Stockholmsprogrammet.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av yttrandet 2008/09:CU3y, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes avvikande meningar av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 2

Yttrande till FöU

 

Föredrogs och behandlades fråga om yttrande till försvarsutskottet över proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning, jämte motion.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande i ärendet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 3

Svenska ordförandeskapet hösten 2009

 

Anmäldes och utdelades ett arbetsprogram för det svenska ordförandeskapet i EU 1 juli – 31 december 2009.

 

 

§ 4

Inbjudningar

 

Anmäldes och utdelades en inkommen skrivelse från Sveriges riksbank med inbjudan till ett sammanträffande med civilutskottet.

 

Vidare anmäldes att Kronofogdemyndigheten framställt önskemål om ett sammanträffande med civilutskottet.

 

 

Utskottet uppdrog åt presidiet och kansliet att hitta lämpliga dagar för sammanträffanden.

 

 

§ 5

Inkomna skrivelser

 

Anmäldes och utdelades en inkommen skrivelse från Justitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt.

 

Vidare anmäldes en inkommen skrivelse från Riksbyggen, Stockholm.

 

Utskottet beslutade att lägga skrivelserna till handlingarna.

 

 

§ 6

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes följande EU-dokument:

 

Regeringskansliets faktapromemoria  2008/09:FPM135 Omarbetning av direktivet om sena betalningar

 

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (förordningen om konsumentskyddssamarbete), KOM(2009) 336 slutlig

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén om en harmoniserad metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar från konsumenter, (SEC(2009)949), KOM(2009) 346 slutlig

 

Utskottet beslutade att lägga EU-dokumenten  till handlingarna.

 

 

§ 7

Övrigt

 

Lars Tysklind informerade om ett pågående arbete inom miljö- och jordbruksutskottet med att följa verksamheten vid Delegationen för hållbara städer.

 

Utskottet uppdrog åt kansliet att underrätta miljö- och jordbruksutskottet om civilutskottets intresse för att följa det pågående arbetet.

 

 

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 13 oktober 2009 kl. 11.00.

 

 

§ 9

Protokollsjustering

 

Utskottet uppdrog åt presidiet att justera protokollet från dagens sammanträde.

 

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 15 september 2009

 

 

 

Hana Svecova

 

 

 

Carina Moberg                               Inger René

 

 

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGS-FÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:32

 

 

  §

  1

   §§

  2-9

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.