Protokoll utskottssammanträde 2008/09:33

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:33

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:33

 

DATUM

2009-05-26

TID

10.15-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades protokoll nr 2008/09:32.

 

§ 2

Information från regeringen om EU-frågor på socialpolitikens område

 

Statssekreterare Bettina Kashefi, åtföljd av kanslirådet Lena Malmberg och departementssekreterarna Kasper Paulig och Jessica Löfvenholm, från Socialdepartementet informerade om förslaget till förordning om utvidgning av bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr (…) till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser (KOM(2007) 439), förslaget om ändring av rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar, (KOM(2008) 637) samt förslaget till direktiv om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av direktiv 86/613/EEG (KOM(2008) 636). Vidare lämnades information om det förestående svenska ordförandeskapet.

 

§ 3

Yttrande till skatteutskottet – Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl.

 

Fortsattes behandlingen av yttrande till skatteutskottet över proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. jämte motion.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utskottets yttrande 2008/09:SfU6y justerades.

 

§ 4

Information från regeringen om EU-frågor på migrationsområdet

 

Statsrådet Tobias Billström informerade om:

 

– Asylpaketet (Dublin, Eurodac, Mottagandedirektiv)

– Stödkontoret

– Ramdirektivet för arbetskraftsinvandring

– Fri rörlighetsdirektivet

– Olaglig invandring i Medelhavsområdet

– Viseringsfrihet - västra Balkan

– Ministerkonferens i Prag 27-28 april - migrationspartnerskap

– VIS

 

§ 5

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutades att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 16 juni 2009 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 16 juni 2009

 

Gunnar Axén

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:33

 

§ 1-3

§ 4

§ 5

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Rivière (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Olander (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande