Protokoll utskottssammanträde 2008/09:34

Socialutskottets protokoll 2008/09:34

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34

DATUM

2009-04-28

TID

11.00-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 23 april justeras.

 

§ 3

Fortsatt behandling av proposition 2008/09:128 Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning och följdmotion

 

Utskottet fortsätter behandlingen av proposition 2008/09:128 Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning och följdmotion.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU23 justeras.

 

En gemensam reservation anmäls av s-ledamöterna, v-ledamoten och mp-ledamoten.

 

§ 4

Fråga om beredningsåtgärder avseende proposition 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel

Ordföranden tar upp frågan om det för närvarande finns önskemål om beredningsåtgärder i ärendet.

 

Utskottet beslutar att bereda näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel samt eventuella följdmotioner.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 5

Uppdaterad arbetsplan för veckorna 18-24

 

Den uppdaterade arbetsplanen bifogas protokollet som bilaga 2.

 

§ 6

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 3.

 

§ 7

Övriga frågor

Kanslichefen tar upp frågan om en precisering av frågeställningarna inför den överläggning som planeras tisdagen den 19 maj. Förberedelser behöver göras i de frågor som ska behandlas vid överläggningen. Utskottet beslutar att återkomma till frågan den 7 maj.

 

Vice ordföranden tar upp frågan om information om den s.k. svininfluensan och föreslår att utskottet bjuder in representanter från Socialdepartementet för en redogörelse för beredskapsläget m.m. Ordföranden meddelar att han tar kontakt med folkhälsoministern samt statssekreterare.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 7 maj 2009 kl. 09.30.

 

 

 

 

 

Vid protokollet     Helena Lind

   

Justeras                 2009-05-07

 

                             Kenneth Johansson

 

 

 

 

 


 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:34

 

 

§1-2

§ 3

§ 4-8

§

§

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Axel Nordell (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Ternström (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      Bilaga 2

 

RIKSDAGEN

Socialutskottet                                 Riksmötet 2008/09                                   2009-06-10            

Förslag till arbetsplan för veckorna 18-24 2009

v/

nr

Datum/tid

Föredr

Ämne

Bet.

Just.

Bordl.

I kamm.

 

18

 

Tis 28 april.

kl. 11.00

 

 

 

 

JJ

 

 

 

 

Justering av

Bet. SoU23 Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedels-förteckning.

 

Fråga om beredningsåtgärder avseende prop. 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel.

 

 

 

SoU23

 

 

 

4/5

 

 

6/5

 

 

Tors 30 april.

kl. 09.30

 

 

 

Reserv

 

 

 

 

 

19

 

Tis 5 maj.

kl. 11.00

 

 

 

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

Tors 7 maj.

kl. 09.30

 

 

 

 

KD

 

Justering av

Prop. 2008/09:160 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten samt RRS13.

 

Preliminär behandling av

1. Fråga om yttrande till FiU över skr. 102 – utveckl. kommunala sektorn.

2. Fråga om yttrande till FiU över prop.99 – tilläggsbudget.

3. Fråga om yttrande till KU över prop.100 – ändringar avseende utgiftsområden.

 

 

 

SoU22

 

 

 

 

 

 

14/5

 

 

 

18/5

 

20

 

Tis 12 maj.

kl. 11.00

 

 

 

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

Tors 14 maj.

kl. 09.30

 

 

 

AR / CEP

 

Preliminär behandling av

Prop. 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel och ev. motioner.

 

Justering av

Yttranden till KU och FiU.

(jfr. 7 maj).

 

 

SoU25

 

 

 

 

 

26/5

 

 

 

 

9/6

 

 

 

 

11/6

 

 

 

21

 

 

Tis 19 maj.

kl. 11.00

 

 

 

AR/ CEP

 

 

Fortsatt preliminär behandling av

Prop. 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel och ev. motioner.

 

Överläggningar 11.15 – 12.00

Patientrörlighetsdirektivet?

Läkemedelspaketet?

Information inför EPSCO.

 

 

 

SoU25

 

 

26/5

 

 

9/6

 

 

11/6

 

22

 

Tis 26 maj.

kl. 11.00

 

 

PLENIFRITT

(27-29 maj)

 

 

 

AR / CEP

 

Justering av

Bet. SoU25 Handel med vissa receptfria läkemedel och ev. motioner.

 

 

 

 

SoU25

 

 

 

 

 

 

9/6

 

 

 

 

11/6

 

 

 

 

23

 

PLENIFRITT

 

 

 

 

 

 

 

24

 

Tis 9 juni.

kl. 11.00

 

 

 

Reserv

 

 

 

 

 

 

Obs! tiden

 

Tors 11 juni.

kl. 09.00

 

Obs! Arbetsplenum kl. 10.00

 

 

 

Preliminär behandling av

Avis. Skr. Inriktningsskrivelse psykiatri och motioner från allmänna motionstiden.

 

Samt ev. ytterligare någon ”sen” proposition.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillkommer:

 

·         Propositioner enligt propositionslistan.
(Åtminstone påbörja utskottsbehandlingen i vissa fall)

·         Redovisning av forskningsöversikt socialtjänst (juni).

 

·         Utskottssammanträde troligen onsdag 16 eller torsdag 17 september för ärendebehandling.


Bilaga 3

 

 

                                                                                                                     

INKOMNA SKRIVELSER

(att anmälas vid sammanträde i socialutskottet den 28 april 2009)

 

 

FÖR KÄNNEDOM

 

2009-04-28  RSMH, Yttrande över delbetänkandet av Utredningen om patientens rätt – Patientens rätt- Några förslag för att stärka patientens ställning (SOU 2008:127). 

                 (Delas till varje parti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.