Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Protokoll utskottssammanträde 2008/09:35

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:35

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35

 

DATUM

2009-05-07

TID

10.00-10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av betänkande

Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2008/09:146 Prövning av vindkraft, två följdmotioner samt en motion om vindkraft från allmänna motionstiden 2008.

 

Förslag till betänkande 2008/09: MJU27 justerades efter vissa ändringar.

 

Följande reservationer anmäldes:

- (s,v,mp)   under punkt 1      regeringens tillåtlighetsprövning,
- (s,v,mp)    -    -       3      kontrollstation med utvärdering m.m.,
- (s,v,mp)    -    -       4      vindkraft på Öland,
- (s,v,mp)    -    -       5      försvarsmaktens uppdrag,
- (s)            -    -       6      producentansvar.

§ 2

Ärendebehandling för eventuellt yttrande

Utskottet upptog till behandling, för eventuellt yttrande till finansutskottet, proposition 2008/09:99 Vårtilläggsbudget för budgetåret 2009 samt följdmotioner.

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 3

Ärendebehandling för eventuellt yttrande

Utskottet upptog till behandling, för eventuellt yttrande till finansutskottet, regeringens skrivelse 2008/09:101 Årsredovisning för staten 2008.

Utskottet beslutade att ej avge yttrande i detta ärende.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

Ärendebehandling för eventuellt yttrande

Utskottet upptog till behandling, för eventuellt yttrande till konstitutionsutskottet, del av proposition 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition (förslagspunkt 2), såvitt gäller förslag till lag om ändring i riksdagsordningen.

Utskottet beslutade om följande yttrande:

Utskottet tillstyrker det i proposition 2008/09:100 framlagda förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 6

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 7

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 12 maj 2009, kl 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Katharina Wahl

 

Justeras den 14 maj 2009

 

 

Anders Ygeman

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:35

 

§ 1-7

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

                2009-05-07

                                                                                                        Bilaga 2

                                                                                                        till protokoll

                                                                                                        2008/09:35

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 15 - 30 april 2009

 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2009) 189

2009-04-21

2009-04-21

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om fastställande av en flerårig plan för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske som utnyttjar det beståndet
{SEC(2009) 524}  {SEC(2009) 525}

SEK(2009) 525

2009-04-21

2009-04-21

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Följedokument till förslaget till rådets förordning om fastställande av en flerårig plan för det västra beståndet av taggmakrill Sammanfattning av konsekvensbedömningen
{COM(2009) 189}  {SEC(2009) 524}

KOM(2009) 163

2009-04-22

2009-04-22

2009-04-23

Miljö- och jordbruksutskottet

Grönbok Reform av den gemensamma fiskeripolitiken

KOM(2009) 161

2009-04-21

2009-04-23

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén Mot bättre riktat stöd till jordbrukare i områden med naturbetingade svårigheter
{SEK(2009) 449}  {SEK(2009) 450}  {SEK(2009) 451}

SEK(2009) 451

2009-04-21

2009-04-23

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om fastställande av en flerårig plan för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske som utnyttjar det beståndet

{SEC(2009) 524}  {SEC(2009) 525}


 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2008) 88

2009-03-30

2009-04-29

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Korrigendum Förslag till rådets beslut om upphävande av direktiv 83/515/EEG och elva obsoleta beslut avseende den gemensamma fiskeripolitiken

K(2009)3176

2009-04-22

2009-04-22

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens beslut av den om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i mars 2009

2008/09:FPM109

2009-04-20

2009-04-22

2009-04-24

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande om förenklingar av den gemensamma jordbrukspolitiken

 

Återrapporter m.m.

 

 

 

 

 

Återrapport

2009-04-21

2009-04-22

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från informellt miljöministermöte i Prag 14-15 april 2009


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2009-05-07

Bilaga 3

till protokoll

2008/09:35

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

Dnr

Ang. översvämningsrisker i Mälaren / kommunerna i Ekerö, Enköping, Hallstahammar, Håbo, Järfälla, Köping, Stockholms stad, Södertälje, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Västerås stad

2425-08/09

Europaparlamentets resolution om en EU-strategi för bättre
nedmontering av fartyg

Kännedoms-
kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.