Protokoll utskottssammanträde 2008/09:36

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:36

 

ARBETMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:36

 

DATUM

Måndagen den 14 september 2009

TID

Kl. 15.00-15.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

Information lämnades av Riksrevisor Claes Norgren åtföljd av revisionsdirektör Anders Viklund, revisor Marcus Österman och revisionsledare Josefina Selin om RiR 2009:13 Omställningskraven i arbetslöshetsförsäkringen.

 

 

Ordföranden välkomnade föredraganden Lenita Freidenvall till utskottet.

 

§ 1

Kanslimeddelanden

 

Informerades om:

- utskottets preliminära arbetsplan, version 1,

 

- eventuella besök under hösten, bl. a. på Arbetsmiljöverket,

 

- att det under de två kommande veckorna inte är några utskottssammanträden såvitt nu kan bedömas. Det första sammanträdet för riksmötet 2009/10 planeras till tisdagen den 13 oktober kl. 11.00,

 

- att kansliets nya utskottshandläggare, Linda Backman, börjar i oktober.

 

§ 2

EU-information från kansliet

 

Utskottet informerades om de dokument från Europeiska kommissionen som inkommit och överlämnats till AU under riksdagens sommaruppehåll 2009, (punkt 2 till kallelsen).

 

§ 3

Fråga om eventuellt yttrande till näringsutskottet med anledning av proposition 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet och följdmotion

 

Utskottet beslutade att yttra sig till näringsutskottet med anledning av proposition 2008/09:187 och följdmotion, med förbehållet att näringsutskottet bereder arbetsmarknadsutskottet tillfälle att avge yttrande.

 

Vid detta sammanträde hade arbetsmarknadsutskottet inte mottagit protokollsutdrag med fråga om yttrande. Protokollsutdrag inkom tisdagen den 15 september.

 

§ 4

Avrapporteringar

 

Ordföranden rapporterade om delegationsresan till Bilbao den 10-11 september. Delegationen besökte EU:s arbetsmiljöbyrå.

 

§ 5

Justering av protokoll

 

Protokoll 2008/09:35 justerades.

 

§ 6

Inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkommen skrivelse med diarienr. 2008/09:2874.

 

§ 7

Övrigt

 

Det noterades att en inbjudan kommit från TSL (Trygghetsfonden). Ulf Holm framförde önskemål om att ett eventuellt möte äger rum på sammanträdestid.

 

Ordföranden föreslog att utskottet anordnar någon social aktivitet under hösten. Annika Qarlsson, Ann-Christin Ahlberg och Ulf Holm föreslogs att ingå i en planeringsgrupp.

 

Eva Flyborg föreslog att utskottet besöker Göteborg, Malmö och Uppsala med anledning av den senaste tidens oroligheter i städernas förorter.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 13 oktober kl. 11.00*.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

Sanna Feltenmark

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Hillevi Engström

 

 

 

 

*Anm. Senare beslutades att sammanträde skulle äga rum tisdagen den 6 oktober kl. 11.00)


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:36

 

 

Info

§ 1-8

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Hillevi Engström (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m) ledig 090421-091022

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

 

+)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curt Linderoth (m)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn D anges med * vilka ledamöter som deltagit i handläggningen

I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande

- anger om en ledamot varit frånvarande

) anger del av dagordningspunkten

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.