Protokoll utskottssammanträde 2008/09:37

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:37

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:37

 

DATUM

2009-06-09

TID

11.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Öppnande

Ordförande Anders Karlsson (s) förklarade sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Information

-         Försvarsministern Sten Tolgfors åtföljd av stabschef Jakob Kiefer, departementsråd Cecilia Looström, ämnesråd Johanna Gårdmark, ämnesråd Michael Koch, kansliråd Anna Wikner, departementssekreterare Anna Frängsmyr och pressekreterare Mikael Östlund informerade inför det svenska ordförande-skapet i EU.

     

 Ledamöternas frågor besvarades.

 

-         Generalmajor Anders Silwer informerade om övningen

      Loyal Arrow.

    

 Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 3

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2008/09:36.

 

§ 4

Kanslianmälningar

Anmäldes en rapport från Kärnavfallsrådet. Rapporten lades till handlingarna.

 

§ 5

Inhämtande av yttrande

Utskottet beslutade att bereda övriga utskott tillfälle att senast torsdagen den 24 september kl. 14.00 avge yttrande över regeringens proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning jämte ev. motioner.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 6

EU-dokument

Anmäldes faktapromemoriorna 2008/09:FPM120 Skydd av kritisk informationsinfrastruktur och 2008/09:FPM124 Meddelande om en gemenskapsstrategi för förebyggande av katastrofer samt en rapport från ministerrådsmötet GAERC den 18 maj.

 

Utskottet beslutade att lägga faktapromemoriorna och rapporten till handlingarna.

 

 

§ 7

Övriga frågor

Utskottet beslutade att ordföranden får utskottets godkännande att justera det sista sammanträdesprotokollet.

 

§ 8

Ordföranden tackade för gott samarbete under året och tillönskade alla en trevlig sommar samt förklarade sammanträdet avslutat. Vice ordförande Rolf Gunnarsson tackade på utskottets vägnar ordföranden.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

                       Monique Svensson

 

Justeras            2009-06-09

 

                            Anders Karlsson


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:37

 

§ 1

§ 2

§ 3-8

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anders Karlsson (s), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Oskar Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.