Protokoll utskottssammanträde 2008/09:37

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:37

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:37

 

DATUM

2009-05-14

TID

10.00-10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll
Protokollet från utskottets sammanträde den 7 maj 2009 justerades.

 

§ 2

Justering av betänkande

Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik samt följdmotioner och motioner från allmänna motionstiden 2008.

Förslag till betänkande 2008/09:MJU29 En sammanhållen svensk havspolitik m.m. justerades efter vissa ändringar.

 

Följande reservationer anmäldes:

- (mp)         under punkt  2  havspolitik och global utveckling m.m.,
- (s)(v)(mp)   -    -    3 
EU:s strategi för Östersjöregionen m.m.,
- (v)(mp)       -    -    4 
grannsamverkan inom jordbruk,
- (mp)           -    -    5 
en ny havsplanering,
- (v,mp)         -    -    6 
havsförvaltning,
- (s)(mp)       -    -    7  vattenförvaltning,
- (s)(mp)       -    -    8 
delaktighet i havsmiljöarbetet,
- (mp)           -    -    9  konsumentsektorns roll,
- (s)(v)          -    -  10  s
töd till förvaltningen,
- (s)(v)(mp)   -    -  11  en hållbar fiskesektor
,
- (s,v,mp)      -    -  12 
EU:s fiskeavtal med tredjeland,
- (v)(mp)       -    -  13  fiskeriprogrammet,
- (v,mp)         -    -  14 
utkast och bottentrålning,
- (mp)           -    -  15  fritidsfiske,
- (s)(v)(mp)   -    -  16  hållbar sjöfart
,
- (s)(v)          -    -  17 
sanktioner och övervakning,
- (s)(v)          -    -  18  hamnar,
- (s)(v)          -    -  19 
mottagning av fartygsavfall,
- (s)(v)          -    -  20 
luftföroreningar,
- (s)(v)          -    -  21 
fritidsbåtar,
- (v)             -    -  22  vindkraft till havs,
- (v)             -    -  23  restaurering av kustnära miljöer,
- (s)(v)(mp)   -    -  24  skydd av marina områden
,
- (v)             -    -  25  fiskestopp för hotade arter,
- (v)             -    -  26  vandringsvägar,
- (s,v,mp)      -    -  27  konventionen om barlastvatten,
- (s,v)(mp)     -    -  28  åtgärder mot övergödning,

 

- (v,mp)    under punkt 29 avgifter på utsläpp av fosfor- och
                                   kväveföreningar,
- (v)             -    -  30  bidrag till vattenvårdssatsningar,
- (s,v,mp)      -    -  31  musselodling,
- (s)(v)(mp)   -    -  32  avlopp
,
- (v)(mp)       -    -  33 
djurhållning m.m.,
- (s)(v)(mp)   -    -  34 
åtgärder inom landsbygdsprogrammet
,
- (v)             -    -  35  EU:s jordbrukssubventioner,
- (mp)           -    -  36  giftfritt hav,
- (s)(mp)       -    -  37  båtbottenfärger m.m.,
- (s)(mp)       -    -  38 
farliga ämnen,
- (s)              -    -  39  läkemedelsrester.

§ 3

Justering av yttrande

Utskottet upptog till fortsatt behandling, för yttrande till finansutskottet, proposition 2008/09:99 Vårtilläggsbudget för budgetåret 2009 samt följdmotioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2008/09:MJU3y justerades.

 

Anmäldes två avvikande meningar (s) och (mp).

 

§ 4

Ärendebehandling

Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat, följdmotioner samt motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008. Övertagande av motion från försvarsutskottet.

 

Utskottet beslutade att från försvarsutskottet överta följande motionsyrkanden:

 

Fö289 Klimat och sårbarhet av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 6, 13, 24, 34 och 35.

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 6

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 19 maj 2009, kl 11.00.

 


 

 

 

§ 7

Uppvaktning

En representant från Björn Carlsons Östersjöstiftelse Baltic Sea 2020 informerade utskottet angående regionalisering och Östersjöstrategin.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Katharina Wahl

 

Justeras den 26 maj 2009

 

Anders Ygeman

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:37

 

§ 1–2

§ 3–7

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

D

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 


 

 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2009-05-14

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:37

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

Dnr

Information ang. lagrådsremiss från regeringen om skapandet av en ny veterinärorganisation i Sverige / Veterinärer i Sverige

Kännedoms-kopia

Ang. översvämningsrisker i Mälaren / Sigtuna kommun

2425-08/09

Climate change / Ms. A. Sundaresan (Bsc), Storbritannien

2540-08/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.