Protokoll utskottssammanträde 2008/09:39

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:39

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:39

 

DATUM

2009-05-26

TID

11.00-11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll
Protokollen från utskottets sammanträden den 14 och 19 maj 2009 justerades.

 

§ 2

Justering av betänkande

Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2008/09:169 Överlåtbara fiskerättigheter och en följdmotion.

Förslag till betänkande 2008/09:MJU23 Överlåtbara fiskerättigheter m.m. justerades efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (s,v,mp)   under punkt 2 fiskebestånden m.m.,
- (s,v,mp)      -    -    3 
ägarcentrering m.m.,
- (s,v,mp)      -    -    4  utvärdering,
- (s,v,mp)      -    -    5  EU:s skattesubventioner
,
- (s,v,mp)      -    -    6  den gemensamma fiskepolitiken m.m.

§ 3

Justering av betänkande

Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat, följdmotioner samt motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008.

Förslag till betänkande 2008/09:MJU28 Riktlinjer för klimatpolitiken m.m. justerades efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (s,v,mp) under punkt 2 utsläpp i olika sektorer,
- (s,v,mp)    -    -    3 
narkosgaser,
-
(v)            -    -    5  resurser för klimatåtgärder,
- (s,v,mp)    -    -    6  mål till 2020,
- (s,v,mp)    -    -    7  vision till 2050,
- (s,v,mp)    -    -  10  åtgärder och styrmedel,
- (mp)         -    -  11  drivmedelsskatter m.m.,
- (s,v,mp)    -    -  12  återföring av koldioxidskatt,
- (s,v,mp)    -    -  15  miljöbilar,
- (s,v,mp)    -    -  17  kilometerskatt,
- (s,v,mp)    -    -  18  trängselavgifter,
- (s,v,mp)    -    -  19  avfallsförbränningsskatt,
- (v)            -    -  20  skatter för miljöinriktad väg- och kollektivtrafik,
- (v,mp)  under punkt 21     avståndsbaserat reseavdrag,
- (s,v,mp)    -    -  22  skattefrihet för yrkesfisket,
- (v)            -    -  23  bilaterala avtal för skatteåtgärder,
- (v,mp)       -    -  24  båtskatt,
- (v,mp)       -    -  25  flygets beskattning och utsläpp,
- (s,v,mp)    -    -  27  tankställen för biogas,
- (s,v,mp)    -    -  29  hållbarhetskriterier för biodrivmedel m.m.,
- (s,v)         -    -  30  drivmedelscertifikat,
- (s,v,mp)    -    -  32  efterkonverteringsstöd m.m.,
- (s,v,mp)    -    -  33  strategiska hamnar m.m.,
- (mp)         -    -  35  miljökrav för sjöfartsstöd,
- (s,v,mp)    -    -  36  luftfartens utsläpp i framtida klimatregim m.m.,
- (v,mp)       -    -  38  subventioner till flygplatser m.m.,
- (s,v,mp)    -    -  39  framtida transportinfrastruktur,
- (mp)         -    -  40  spårtrafik m.m.,
- (mp)         -    -  41  SJ:s roll,
- (mp)         -    -  42  nya motorvägar,
- (s,v,mp)    -    -  43  planering av infrastruktur m.m.,
- (v,mp)       -    -  45  externa köpcentrum m.m.,
- (v,mp)       -    -  46  samordning med EU:s transportinfrastruktur
                                         m.m.
,
- (s,v,mp)    -    -  48  klimatgranskning av jordbruksstöd,
- (s,v,mp)    -    -  49  biogasproduktion i jordbruket,
- (s,v,mp)    -    -  50  livsmedelskedjans klimatpåverkan,
- (v,mp)       -    -  51  animalieproduktionens klimatpåverkan,
- (s)            -    -  52  skogsbrukets klimatpåverkan,
- (s,v,mp)    -    -  55  lokalt och regionalt klimatarbete,
- (s,v,mp)    -    -  58  forskning om jordbruk och livsmedel,
- (s,v,mp)    -    -  62  utsläppsminskningar i andra länder,
- (v,mp)       -    -  63  utsläpp i utvecklingsländer,
- (s,v,mp)    -    -  64  EU:s klimatpolitik,
- (v)            -    -  66  EU:s budget för klimatmål,
- (s,v,mp)    -    -  67  handel med utsläppsrätter,
- (s,v,mp)    -    -  68  utsläppsrätter i transportsektorn,
- (s,v,mp)    -    -  70  myndighetsansvar för klimatanpassning,
- (s,v,mp)    -    -  71  finansiering av klimatanpassning,
- (mp)         -    -  72  anslag för skydd mot naturolyckor,
- (s,v,mp)    -    -  74  kunskapsunderlag i hälsofrågor,
- (s,v,mp)    -    -  75  miljöanalys,
- (s,v,mp)    -    -  76  anpassning inom skogsbruket,
- (mp)         -    -  77  ekosystemens resiliens,
- (s,v,mp)    -    -  78  ändringar i plan- och bygglagen,
- (s,v,mp)    -    -  79  förebyggande åtgärder mot översvämning,
- (s,v,mp)    -    -  80  omprövning av vattendomar,
- (s,v,mp)    -    -  81  markens infiltration,
- (s,v,mp)    -    -  82  utgångspunkter för Sveriges agerande i de
                                         internationella förhandlingarna
,
- (v,mp)       -    -  84  utvinning av fossila bränslen i vissa områden,
- (mp)         -    -  85  förbud mot prospektering efter fossila
                                         bränslen
,
- (v,mp)       -    -  86  klimatbistånd,
- (mp)         -    -  87  kanalisering av klimatstöd,
- (s,v,mp)    -    -  88  avskogningen i utvecklingsländer.

3 särskilda yttranden anmäldes (s,v,mp).

§ 4

Justering av utlåtande

Utskottet upptog till fortsatt behandling KOM (2009) 147 Vitbok om anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram.

Förslag till utlåtande 2008/09:MJU30 Vitbok om klimatanpassning justerades.

 

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 6

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 3 anmäldes.

 

Utskottet beslutade att begära överläggning med regeringen (Jordbruksdepartementet enligt 10 kap. 3 § RO med anledning av följande inkomna EU-dokument:

 

KOM(2009) 224 Meddelande från kommissionen. Samråd om fiskemöjligheter för 2010.

 

Övriga inkomna EU-dokument lades till handlingarna.

 

§ 7

Utskottets deltagande i konferenser m.m.

Utskottet beslutade att

-          Bo Bernhardsson (s) och Anita Brodén (fp) representerar utskottet vid den interparlamentariska sessionen vid FAO:s konferens i Rom den 14-16 november 2009, samt deltar även preliminärt i regeringens delegation vid den efterföljande, ordinarie FAO-sessionen i november 2009.

-          Aleksander Gabelic (s) representerar utskottet vid en panel-diskussion om s.k. klimatflyktingar vid dagarna för mänskliga rättigheter i Älvsjö, Stockholm, den 17 november 2009

-          Wiwi-Anne Johansson (v) representerar utskottet vid klimatkonferens i London den 5-11 juli 2009.

 

§ 8

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 9 juni 2009 kl. 10.30.

 

Vid protokollet

 

 

Eva Forsman

 

Justeras den 9 juni 2009

 

 

Anders Ygeman

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:39

 

§ 1-8

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2009-05-26

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:39

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

Dnr

Djurplågeri m.m. / Mona Grain, Huddinge

2585-08/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

                2009-05-26

                                                                                                        Bilaga 3

                                                                                                        till protokoll

                                                                                                        2008/09:39

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 1 - 18 maj 2009

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2009) 208

2009-05-04

2009-05-04

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om biologisk nedbrytning av icke-ytaktiva organiska beståndsdelar i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel (Text av betydelse för EES)

SEK(2009) 417

2009-04-01

2009-05-06

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer Vitboken Anpassing till klimatförändring: en europeisk handlingsram Anpassning till klimatförändring: utmaningen för EU:s jordbruk och landsbygd. {KOM(2009) 147 slutlig}

KOM(2009) 213

2009-05-07

2009-05-07

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om medlemsstaternas utgifter som samfinansieras av gemenskapen för genomförande av övervaknings- och kontrollsystem för gemenskapens fiskeripolitik under perioden 2001–2006

KOM(2009) 216

2009-05-05

2009-05-12

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om fastställande av gemenskapens ståndpunkt i organisationen för bevarandet av laxbestånden i Nordatlanten

KOM(2009) 218

2009-05-05

2009-05-12

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om fastställande av gemenskapens ståndpunkt i Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk

KOM(2009) 227

2009-05-15

2009-05-15

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets direktiv om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredjeland av fjäderfä och kläckägg  (kodifierad version)

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2009) 224

2009-05-12

2009-05-15

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen
Samråd om fiskemöjligheter för 2010

2008/09:FPM111

2009-04-28

2009-04-28

2009-05-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till en långsiktig förvaltningsplan för det nordliga kummelbeståndet

2008/09:FPM112

2009-04-29

2009-04-29

2009-05-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Återvinning av bensinångor vid tankning på bensinstationer

 

 

 

 

 

 

Återrapporter m.m.

 

 

 

Återrapport

2009-05-24

2009-05-04

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från möte i Jordbruks/fiskerådet den 23-24 april 2009 i Luxemburg

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.