Protokoll utskottssammanträde 2008/09:39

Socialutskottets protokoll 2008/09:39

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:39

DATUM

2009-06-11

TID

09.00-09.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 20 maj justeras.

 

§ 3

Behandling av proposition 2008/09:212 Influensa A(H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexico under första halvåret 2009

 

Utskottet behandlar proposition 2008/09: 212 Influensa A(H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexico under första halvåret 2009

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU26 justeras.

 

§ 4

Preliminär behandling av skrivelse 2008/09:185 En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning jämte motioner

 

Utskottet behandlar preliminärt skrivelse 2008/09:185 En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning jämte motioner

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet för fortsatt behandling vid senare tillfälle.

 

§ 5

Inkomna EU-dokument

 

Inkomna EU-dokument anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 2.

 

§ 6

Forskningsöversikten inom socialtjänstens område

 

Ledamoten Barbro Westerholm ger en kort redovisning av läget när det gäller forskningsöversikten som berör socialtjänstlagen och kompletterande regelverk. En slutredovisning beräknas till september.

 

 

§ 7

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 3.

 

§ 8

Uppdrag att justera protokoll

 

Utskottet uppdrar åt ordföranden att justera dagens protokoll.

 

§ 9

Övriga frågor

 

Ordföranden informerar om att en ev. studieresa planeras för utskottet nästa riksmöte. Utskottet återkommer till frågan under hösten.

 

Ordföranden meddelar, inför Ordförandekonferensen den 11 juni, att frågan om ett Joint Committee Meeting (JCM) i Bryssel om antibiotikaresistans finns på dagordningen. Utskottets ledamöter förespråkar ett seminarium inom ämnesområdet i första hand i annan form och helst i Sverige.

 

Kanslichefen anmäler att Socialdepartementet tagit kontakt med utskottet ang. ett studiebesök på socialutskottet av en utländsk delegation den 16 oktober i samband med den 8:e europeiska rundabordskonferensen om fattigdom och socialt utanförskap. Tobias Krantz (fp) kommer att delta.

 

§ 10

Ordföranden tackar alla för gott samarbete samt tillönskar en skön sommar.

 

§ 11

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 16 september 2009 kl. 08.00.

 

 

 

 

Vid protokollet     Mattias Andersson

 

 

 

Justeras                 2009-06-17

 

 

                             Kenneth Johansson

 

 

 

 

 

 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:39

 

 

§1-2

§ 3

§4-11

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Axel Nordell (kd)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Ternström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.