Protokoll utskottssammanträde 2008/09:3

Skatteutskottets protokoll 2008/09:3

 

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3

 

DATUM

2008-10-14

TID

11.00 – 12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Finansdepartementet
Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén

Enérus, Finansdepartementet, informerade om och besvarade aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU.

 

§ 2

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2008/09:1.

 

§ 3

Inkomna skrivelser, m.m.
Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2.

 

Kanslichefen informerade om

dels att 309 Sk-motioner inlämnats under allmänna motionstiden och

433 yrkanden remitterats samt att 87 yrkanden behandlas i SkU1y, sammanlagt 520 yrkanden,

dels  att överläggning om EU-frågor med finansministern är inbokat onsdagen den 29 oktober kl. 8.00–9.00 för att bl.a. diskutera reducerade skattesatser på momsområdet,

dels att EU-gruppens första möte ska äga rum den 23 oktober 2008 omedelbart efter sammanträdet,

dels att de eventuella sammanträden som planerats

den 16 och 21 oktober ställs in,

dels förfrågan om utskottets deltagande i riksdagens Öppna hus

den 22 november. Utskottet beslutade att delta.

 

§ 4

Slopad avskattning för personaloptioner
Fortsattes behandlingen av proposition 2007/08:152.
Utskottet justerade betänkande 2008/09:SkU2.

 

§ 5

En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m.
Fortsattes behandlingen av proposition 2007/08:156 jämte motion.

Utskottet justerade betänkande 2008/09:SkU3.
Anmäldes reservationer av s och v samt särskilt yttrande av mp.

 

§ 6

Skattefrågor i budgeten för 2009, utgiftsområde 3 Skatt, tull och

exekution

Föredrogs fråga om yttrande till finansutskottet över proposition

2008/09:1 jämte motioner.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

Ärendet bordlades.

 

§ 7

2008 års andra tilläggsbudget

Föredrogs fråga om yttrande till finansutskottet över proposition

2008/09:2.
Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 8

Övrigt

Det antecknades att delegationen den 23 september 2008 tagit emot

dels en uppvaktning av Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Svenska KommunalPensionärernas Förbund (SKPF), Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) och Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) beträffande beskattning av pensionärer,

dels en uppvaktning av Naturskyddsföreningen beträffande möjlighet att lokalt/regionalt införa trängselavgifter.

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 23 oktober kl. 10.00.

 

 

 

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Lennart Hedquist

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:3

 

 

§

§

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lennart Hedquist (m), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Montan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

 

 

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande          

                                                                                           2008-10-01


 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll 2008/09:3

 

 

 

 

Inkomna handlingar

 

Ändrad sammansättning i skatteutskottet:

Cecilie Tenfjord-Toftby (m) är ny suppleant fr.o.m. 2008-10-01

 

Kopia f.k. från Skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet

Betänkande om beskattningstidpunkten för näringsverksamhet (SOU 2008:80)

 

Kopia f.k. från Finansdepartementet

Uppdrag till Skatteverket att ta fram ett id-kort för folkbokförda i Sverige

 

Protokollsutdrag från finansutskottet

Inhämtande av yttrande över förslag till utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m. samt

Inhämtande av yttrande över förslag till tilläggsbudget 2 för 2008 

 

 


 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 3

till protokoll 2008/09:3

 

 

 

 

EU-material från kammarkansliet

 

 

Ekofin

 

Återrapporter

 

Mötesrapporter från Ekofin-rådet den 14 maj, 3 juni 2008 och 8 juli samt från det informella Ekofin den 12-13 september 2008.

Företag och kapital

 

Beteckning

 

Ankomstdatum

Förslag till direktiv

KOM (2008) 492

2008-07-30

Förslag till direktiv om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan (kodifiering)

 

Direktivet är endast en sammanställning av redan gällande rättsakter och innehåller i sak inte något nytt.

 

 

 

Meddelande från EG-kommissionen

 

KOM (2008) 552

2008-09-15

Rapport från kommissionen till rådet

enligt artikel 18 i rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

 

Rapporten innehåller en första uppföljning av hur direktivet tillämpas i medlemsstaterna och kommissionens önskemål om olika förbättringar.

 

SEC (2008) 2420

 

2008-09-15

Commission staff working document

presenting an economic evaluation of the effects of Council Directive 2003/48/EC on the basis of the available data.

 

Statistiskt underlag, data,  m.m. till KOM (2008) 552.

 

Moms

 

Beteckning

 

Ankomstdatum

Förslag till direktiv 

KOM (2008) 428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FaktaPM

 

 

 

2008-07-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-10-08

Kommissionen föreslår ändringar i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG), som bl.a. innebär möjlighet för alla medlemsstater att tillämpa reducerad mervärdesskattesats på

         sådana tjänster som i dag ingår i försöket med reducerad skattesats på vissa arbetsintensiva tjänster (det s.k. lågmomsförsöket),

         restaurangtjänster (dock inte på alkoholhaltiga drycker),

         leverans, byggande, ändring och underhåll av privata bostäder,

         renovering, ändring, reparation, underhåll och städning av gudstjänstlokaler och kulturellt och historiskt värdefulla byggnader,

         trädgårdstjänster, rengöring och underhåll av lös egendom samt kroppsvård av den typ som tillhandahålls i frisörsalonger och skönhetssalonger.

 

Vidare föreslås vissa tekniska justeringar av texten i mervärdesskattedirektivet. Bl.a. föreslås ett tydliggörande av texten så att det framgår att även ljudböcker i fysiskt format och inte bara traditionella tryckta böcker omfattas av möjligheten till reducerad mervärdesskattesats.

 

Förslaget beskrivs utförligare i faktapromemoria 2008/09:FPM14. Där återfinns också regeringens preliminära ståndpunkt.

 

KOM (2008) 575

2008-09-25

Förslag till rådets direktiv om tillämpningsområdet för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor.

 

Förslaget avser endast en kodifiering av redan gällande bestämmelser.

 

 

 

Förslag till rådsbeslut

 

KOM (2008) 404

2008-07-01

Förslag om bemyndigande för Italien att  tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 285 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt. Bemyndigandet innebär att Italien får befria beskattningsbara personer vars årsomsättning inte överstiger 30 000 euro från mervärdesskatt. Ordningen är frivillig för de berörda företagen. Syftet är förenkling.

 

 

 

Resolution från Europaparlamentet

 

EP-resolution P6_ TA, (2008) 387

2008-09-22

Resolution av den 2 september 2008 om en samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri.

 

 

 

Punktskatter

 

Beteckning

 

Ankomstdatum

Förslag till direktiv

KOM(2008) 376

 

2008-06-23

 

Förslag till rådets direktiv om skattebefrielse på permanent införsel från en medlemsstat av personlig egendom.

 

Förslaget avser en kodifiering av rådets direktiv 83/183/EEG av den 28 mars 1983 om skattebefrielse på permanent införsel från en medlemsstat av personlig egendom. Det nya direktivet innebär inte någon ändring i sak utan begränsar sig till att föra samman texterna i de olika rättsakter, som omfattas av kodifieringen.

 

KOM(2008) 459

 

FaktaPM  2008/09:FPM15

 

2008-07-22

 

2008-10-08

Förlag om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror.

 

Enligt förslaget bör det fastställas ett minsta skattebelopp och en lägsta skattenivå för alla cigaretter som säljs i EU. Minimiskatten på cigaretter föreslås höjas. 

Förslaget ger medlemsstaterna större flexibilitet att tillämpa särskild skatt och att ta ut minimipunktskatt på cigaretter för att uppnå hälsomålen. Vidare föreslås att minimiskatterna och strukturerna för finskuren tobak avsedd för rullning av cigaretter anpassas till skattesatserna och strukturerna för cigaretter. Avsikten är att motverka att cigaretterna ersätts med tobak. Minimiskatterna på cigarrer, cigariller och röktobak föreslås räknas upp med hänsyn till inflationen under perioden 2003–2007.

 

Förslaget och regeringens preliminära ståndpunkt beskrivs närmare i faktapromemoria 2008/09:FPM15.

 

 

 

Meddelande från EG-kommissionen

 

KOM (2008) 460 slutlig            

 

 

2008-07-24

 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av cigaretter och andra tobaksvaror.

I rapporten undersöks ett antal möjliga förändringar av den nuvarande strukturen av punktskatter på cigaretter. Särskilt undersöks om begreppet den mest efterfrågade prisklassen (MPPC) kan avskaffas som riktlinje för minimikrav. I rapporten undersöks även om förändringar i den nuvarande punktskattestrukturen för cigaretter kan kombineras med en ökning av minimiskattesatserna.

 


Tull

 

Beteckning

 

Ankomstdatum

Förslag till rådsbeslut

KOM (2008) 352

2008-06-26

Förslag till beslut om godkännande på gemenskapens vägar av bilaga 8 till den internationella konventionen om harmonisering av gränskontroller av varor.

 

Syftet med bilagan är att underlätta den internationella handeln genom att förfarandena och dokumenthanteringen i samband med gränskontrollen av varor, i synnerhet levande djur och lättfördärvliga varor, inskränks, harmoniseras och samordnas. De handlar huvudsakligen om åtgärder för att inskränka väntetiderna vid gränskontrollställena när det gäller bl.a. levande djur och att förbättra driften av gränskontrollställena samt tekniska frågor i samband med ömsesidigt erkännande av fordonskontroll och certifikat för fordonsvikt.

 

 

 

Förslag till förordning

KOM(2008)497

 

2008-09-09

Förslag till ändring av rådets förordning (EEG) nr 2112/78 om slutande av tullkonvention om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (1975 års TIR-konvention).

 

Syftet med förordningen är att rådet ska kunna godkänna samtliga ändringar av TIR-konventionen som de fördragsslutande parterna, bland annat Europeiska gemenskapen, har gjort men som inte formellt införts i gemenskapens regelverk.