Protokoll utskottssammanträde 2008/09:40

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:40

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:40

 

DATUM

2009-06-09

TID

10.30-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

a)

b)

Överläggning enligt 10 kap. 3 § RO

Utskottet överlade med jordbruksminister Eskil Erlandsson åtföljd av statssekreterare Rolf Eriksson samt tjänstemännen Sofia Carlsson, Anna Hedberg, Helene Holstein, Camilla Lehorst och Helena Vängby, samtliga från Jordbruksdepartementet.

Överläggning om genomförandet av översynen av den gemensamma jordbrukspolitiken

 

Underlag utgjordes av översänd promemoria från Jordbruksdepartementet (dnr 170-2639-08/09).

 

Ordförande konstaterade att utskottets majoritet anslöt sig till regeringens bedömning av hur de förändringar av EU:s jordbrukspolitik som beslutades till följd av 2008 års översyn ska tillämpas i Sverige.

 

Företrädare för (s, v, mp) anmälde följande avvikande mening:

Vi anser att proteingrödestödet bör frikopplas först 2012. Proteingrödor har miljöfördelar. De är bra för växtföljden och ger mindre klimatpåverkan än t.ex. importerad soja. Detta är en viktig fråga att bevaka i den framtida gemensamma jordbrukspolitiken.

 

Den lägsta gränsen för betalning av direktstödet bör sättas lägre än 4 ha. Flera länsstyrelser förordar 3 ha, vilket bl.a. ger samordningsmöjligheter med landsbygdsprogrammets gräns för kompensations-ersättning.

 

Företrädaren för (mp) anmälde följande avvikande mening:

Frikopplingen av handjursbidraget är föreslagen till 2012, vilket låter rimligt. Det har funnits ett förslag från Svenska Naturskydds-föreningen och Ekologiska lantbrukarna för betesdjur och grovfoderbaserad djuruppfödning som inte har fått gehör. Miljöpartiet anser att regeringen borde lägga fram förslag som gynnar betesproduktion före stalluppfödning.

 

Buffertremsor längs vattendrag, införs som skötselkrav fr.o.m. 2012. Miljöpartiet anser att det är viktigt att införa detta så fort som möjligt. Det är bra att det i förslaget kommer att utgöra tvärvillkor fr.o.m. 2010 i känsliga områden, men problemen med övergödning av vattensystemen är stora och det är angeläget att åtgärden genomförs snabbt.

 

Överläggning om revidering av strategin för landsbygdsprogrammet

 

Underlag utgjordes av översänd promemoria från Jordbruksdepartementet (dnr 170-2639-08/09).

 

Ordförande konstaterade att det fanns majoritet för regeringens förslag.

 

Företrädare för (s, v, mp) anmälde följande avvikande mening:

Vi anser att det är positivt att regeringen fortsätter på den förra regeringens, Vänsterpartiets och Miljöpartiets inslagna linje med fortsatt ökade medel till landsbygdsprogrammet. Det finns stora potentialer inom landsbygdsprogrammet både för att utveckla och skydda livs-miljöer i hav och på land. De stora utmaningarna inom klimatområdet gör energi och särskilt biogasutvecklingen än mer intressant, hur vi producerar utan att öka utsläppen av växthusgaser och hur människor genom samarbete kommer framåt i kreativ utveckling.

 

Vi saknar dock en mer offensiv inriktning för att stödja det ekologiska jordbruket. Det räcker inte med att skriva att ”marknaden för ekologiska produkter både nationellt och internationellt bör utvecklas”. Marknaden bör också stödjas genom bl.a. ökad offentlig upphandling av ekologiska produkter.

 

Företrädaren för (v) anmälde följande avvikande mening:

När det gäller den övergripande målformuleringen för Axel 3 Åtgärder för främjande av livskvalitet på landsbygden anser Vänsterpartiet att den andra meningen bör utgå. Vi finner inga skäl till varför det just ska vara ”enkelt, roligt och lönsamt” att vara företagare på landsbygden. Det borde väl i så fall gälla även undersköterskor och andra som bor på landsbygden. Och varför ska det vara begränsat till landsbygden? Hela landet ska leva!

 

Företrädaren för (mp) anmälde följande särskilda yttrande:

Stödet till trädbeklädd betesmark i Sverige är ett problem för EU och vi har i Sverige valt att anpassa oss efter krav om antal träd som en betesmark får lov att inneha. Detta har Miljöpartiet starkt ifrågasatt då dessa trädbeklädda marker har högt biologiskt värde. Som en följd av detta räknar man med en minskning av kostnaderna för gårdsstödet.

 

Man vill lösa problemet med ersättning genom att överföra pengar till landsbygdsprogrammet. Det är nämligen möjligt att genomföra outnyttjat direktstöd genom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) till landsbygdsprogrammet. Detta kan komma att delvis bli en bra lösning, men risken är stor att inte all den mark som tidigare var stödberättigad kommer att vara stödberättigad med de nya reglerna eftersom man har krav på särskilda skyddsvärden. En annan mindre bra del av förslaget är att medfinansiering krävs för denna överföring. Denna tas då från avsatta medel till landsbygdsprogrammet, dvs. från medel som kunnat gå till helt andra åtgärder inom landsbygdsprogrammet.

 

 

§ 2

Justering av protokoll
Protokollet från utskottets sammanträde den 26 maj 2009 justerades.

 

§ 3

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 4

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 5

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 17 juni 2009, kl. 08.00.

 

 

Vid protokollet

 

 

Katharina Wahl

 

Justeras den 17 juni 2009

 

 

Anders Ygeman

 

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:40

 

§ 1a

§ 1b-5

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2009-06-09

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:40

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

Dnr

Remissvar ang. Trygg med vad du äter – nya myndigheter för säkra
livsmedel och hållbar produktion (SOU 2009:8) / Veterinärer i Sverige

Kännedoms-

kopia

Europaparlamentets resolution om bekämpande av avskogning och skogsdegradering för att motverka klimatförändringen och minskningen
av den biologiska mångfalden

Kännedoms-

kopia

Europaparlamentets resolution om styrelseformerna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken: Europaparlamentet, de regionala
rådgivande nämnderna och övriga aktörer

Kännedoms-

kopia

Europaparlamentets resolution om G20-toppmötet i London den
2 april 2009

Kännedoms-

kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

                2009-06-09

                                                                                                        Bilaga 3

                                                                                                        till protokoll

                                                                                                        2008/09:40

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 19 maj - 2 juni 2009

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2009) 249

2009-05-20

2009-05-20

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till rådet om förhandlingarna om ett protokoll till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och ändring av Kyotoprotokollet

KOM(2009) 235

2009-05-20

2009-05-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Ändrat förslag till rådets direktiv om renrasiga avelsdjur av nötkreatur (kodifierad version) (Text av betydelse för EES)

KOM(2009) 237

2009-05-20

2009-05-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av rådets förordning (EG) nr 814/2000 om åtgärder för information om den gemensamma jordbrukspolitiken   {SEC(2009) 684}

KOM(2009) 240

2009-05-25

2009-05-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om att inte införa difenylamin i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne (Text av betydelse för EES)

KOM(2009) 241

2009-05-25

2009-05-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om att inte införa bifentrin i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne

KOM(2009) 242

2009-05-25

2009-05-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa tetrakonazol som verksamt ämne

KOM(2009) 243

2009-05-25

2009-05-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om att inte införa metam i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne (Text av betydelse för EES)

KOM(2009) 244

2009-05-25

2009-05-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om att inte ta upp triazoxid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2009) 245

2009-05-25

2009-05-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om att inte ta upp paraffinolja med CAS 8042-47-5 i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne (Text av betydelse för EES)

KOM(2009) 246

2009-05-25

2009-05-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om att inte införa paraffinoljor med CAS-nr 64742-46-7, 72623-86-0 och 97862-82-3 i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne (Text av betydelse för EES)

KOM(2009) 236

2009-05-25

2009-05-26

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av ändringarna av bilagorna II och III till konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten (Osparkonventionen) gällande lagring av koldioxidströmmar i geologiska formationer

KOM(2009) 230

2009-05-26

2009-05-28

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europapralamentet ch rådet om anaerob biologisk nedbrytning i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel (Text av betydelse för EES)

KOM(2009) 234

2009-05-21

2009-05-28

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om en kvalitetspolitik för jordbruksprodukter   {SEC(2009) 670}   {SEC(2009) 671}

KOM(2009) 250

2009-05-29

2009-05-29

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om den aktuella situationen när det gäller bekämpning av livsmedelsburen salmonella inom EU

SEK(2009) 671

2009-05-28

2009-06-02

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar
Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en kvalitetspolitik för jordbruksprodukter. Sammanfattning av konsekvensbedömningen{COM(2009) 234} {SEC(2009) 670}

K(2009)4134

2009-05-25

2009-05-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens beslut av den om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i april 2009

2008/09:FPM116

2009-05-19

2009-05-19

2009-05-25

Miljö- och jordbruksutskottet

Vitbok om anpassning till klimatförändringar

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

2008/09:FPM117

2009-05-20

2009-05-20

2009-05-25

Miljö- och jordbruksutskottet

Avgränsning av områden med naturbetingade svårigheter

2008/09:FPM122

2009-05-27

2009-05-27

2009-06-01

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande om ny vattenbruksstrategi

 

 

 

 

 

 

Återrapporter m.m.

 

 

 

Återrapport

2009-05-26

2009-05-29

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från möte i Jordbruks/fiskerådet den 25 maj 2009

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.