Protokoll utskottssammanträde 2008/09:41

Finansutskottets protokoll 2008/09:41

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:41

 

DATUM

2009-04-02

TID

09:00-09:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen informerade om svårigheterna att hitta gemensam tid den 22 april för FiU:s och UU:s information inför IMF och Världsbankens vårmöte.

 

Utskottet beslutade uppdra åt kansliet att fortsätta försöka att hitta en tid.

 

Kanslichefen föreslog rörande planeringen för information ifrån regeringen om EU-frågor att utskottet läser igenom den e-post som skickats ut inför dagens sammanträde och skickar eventuella synpunkter till presidiet.

§ 3

Riksbankens förvaltning 2008 (FiU23)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2008/09:FiU23.

 

Utskottet beslutade enligt förslaget med vissa ändringar och justerade betänkandet.

 

En reservation anmäldes mot utskottets förslag om Sveriges förhållande till euron, punkt 2 (v, mp).

 

§ 4

Utvidgning av uppdrag för SBAB (FiU 39)
Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2008/09:FiU39

 

Utskottet beslutade enligt förslaget med vissa ändringar och justerade betänkandet.

 

Reservationer anmäldes mot utskottets förslag om

  1. Aktieinnehav i Nordea och SBAB, punkt 2 (s, v)
  2. Utökad ägarandel i Nordea, punkt 3 (v)
  3. Omstrukturering av den internationella bankmarknaden, punkt 4 (s)

 

Ett särskilt yttrande anmäldes av (v) under punkten 1, Utvidgning av SBAB:s uppdrag.

Tid för inlämnande av reservationer och särskilda yttranden fastställdes till måndag den 6 april kl. 12.00.

 

§ 5

Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m. (FiU32)

Föredrogs och behandlades proposition 155.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Kommissionens årliga politiska strategi för 2010 (FiU7y)

Föredrogs och behandlades KOM (2009) 73 för ev. yttrande till utrikesutskottet.

Utskottet beslutade att avge yttrande och uppdrog åt kansliet att utarbeta ett förslag till yttrande.

 

§ 7

Berättelse om verksamhet i Europeiska unionen under 2008 (FiU8y)

Behandlades fråga om eventuellt yttrande till utrikesutskottet.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

§ 8

Justering av protokoll

Protokoll nr 39 från den 26 mars samt nr 40 från den 31 mars justerades.

 

 

Vid protokollet

 

Emelie Nilsson

 

Justeras

 

Stefan Attefall

 

 

Bilagor  Närvaro- och voteringsförteckning

 

 


Bilaga 1

2/4 kl 9:00

§ 1-2

§ 3

§ 4-8

 

N

V

 

 

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

X

 

X

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

X

 

X

 

X

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

X

 

X

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

X

 

X

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

X

 

X

 

Lars Elinderson (m)

X

 

X

 

X

 

Roger Tiefensee (c)

-

 

-

 

-

 

Monica Green (s)

-

 

-

 

-

 

Carl B Hamilton (fp)

O

 

-

 

X

 

Hans Hoff (s)

X

 

X

 

X

 

Peder Wachtmeister (m)

-

 

-

 

-

 

Agneta Gille (s)

X

 

X

 

X

 

Göran Pettersson (m)

X

 

X

 

X

 

Ulla Andersson (v)

X

 

X

 

X

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

X

 

X

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

X

 

X

 

Mikaela Valtersson (mp)

X

 

X

 

X

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

X

 

X

 

X

 

Jörgen Hellman (s)

O

 

O

 

O

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

X

 

X

 

X

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

X

 

X

 

X

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

X

 

-

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.