Protokoll utskottssammanträde 2008/09:42

Finansutskottets protokoll 2008/09:42

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:42

 

DATUM

2009-04-14

TID

11:00-11:25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med den ändringen att punkt 7 ströks.

 

§ 2

Anmälningar

Reserapport från interparlamentariskt möte i Prag den 5-6 april
Göran Pettersson (m), informerade om sina reflektioner från mötet och rapporten lades sedan till handlingarna.

 

Planering:

-          Kanslichefen tog upp anmälningar till mötet med en delegation från det ekonomiska utskottet i Europaparlamentet (Ekon) torsdag 16 april som börjar med lunch kl 12.00 och avslutas kl 14.00. Ordföranden och åtta ledamöter anmälde sig att delta vid besöket.

 

-          Kanslichefen föreslog att informationen inför IMF:s och Världsbankens vårmöte sker den 22 april kl 13.00

 

-          Kanslichefen föreslog att utskottet skickar två deltagare till Interparlamentariska unionens (IPU) möte i Geneve 7-8 maj.

 

-          Kanslichefen påminde om den preliminära planen för information från regeringen om EU-frågor som skickats med e-post och föreslog att nästa möte inför Ekofin blir måndag eftermiddag den 8 juni, samt att Mats Odell kallas till mötet.

Utskottet beslutade enligt kanslichefens förslag och att fortsätta arbeta efter den preliminära planen om information om EU-frågor.

 

§ 3

Kommissionens årliga politiska strategi för 2010 (FiU7y)

Föredrogs och behandlades förslag till yttrande till utrikesutskottet.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet och att yttrandet justeras torsdag den 16 april.

 

§ 4

Oskäliga krav i börsers regelverk (FiU30)

Föredrogs och behandlades proposition 164

 

Ärendet bordlades

 

§ 5

Säljstödjande finansiering (FiU31)
Föredrogs och behandlades proposition 148 med motion

 

Ärendet bordlades

§ 6

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 (FiU8y)

Föredrogs och behandlades skrivelse 85 med motion

 

Ärendet bordlades

 

 

 

Vid protokollet

 

Pia Sandberg

 

Justeras

 

Stefan Attefall

 

 

Bilagor  Närvaro- och voteringsförteckning

 

 


Bilaga 1

14/4

§ 1-2

§ 3

§ 4-6

 

N

V

 

 

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

X

 

X

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

-

 

-

 

-

 

Bertil Kjellberg (m)

O

 

X

 

X

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

X

 

X

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

X

 

X

 

Lars Elinderson (m)

X

 

X

 

X

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

X

 

X

 

Monica Green (s)

X

 

X

 

X

 

Carl B Hamilton (fp)

X

 

X

 

X

 

Hans Hoff (s)

X

 

X

 

X

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

X

 

X

 

Agneta Gille (s)

X

 

X

 

X

 

Göran Pettersson (m)

X

 

X

 

X

 

Ulla Andersson (v)

-

 

-

 

-

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

X

 

X

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

X

 

X

 

Mikaela Valtersson (mp)

-

 

-

 

-

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

X

 

O

 

O

 

Jörgen Hellman (s)

X

 

X

 

X

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

O

 

O

 

O

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

-

 

O

 

-

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.