Protokoll utskottssammanträde 2008/09:43

Finansutskottets protokoll 2008/09:43

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:43

 

DATUM

2009-04-16

TID

09:00-09:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med den ändringen att punkten 8 justering av protokoll ströks. 

 

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen föreslog att sammanträdena den 23 och 30 april ställs in.

 

Utskottet beslutade enligt förslaget.

Kanslichefen påminde om familjedagen. Två ledamöter anmälde sig att delta.

 

§ 3

Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m. (FiU32)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2008/09:FiU32.

 

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

 

§ 4

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 (FiU8y)
Föredrogs och behandlades förslag till yttrande 2008/09:FiU8y

 

Utskottet beslutade enligt förslaget med vissa ändringar och justerade yttrandet.

 

Avvikande meningar anmäldes mot utskottets förslag om

  1. Hanteringen av den finansiella turbulensen (s)
  2. Hanteringen av den finansiella turbulensen (v)

 

Tid för inlämnande av avvikande meningar fastställdes till torsdag den 16 april kl.18.00.

 

§ 5

Kommissionens årliga politiska strategi för 2010 (FiU7y)

Föredrogs och behandlades förslag till yttrande 2008/09:FiU7y.

 

Utskottet beslutade enligt förslaget med vissa ändringar och justerade yttrandet.

 

Avvikande meningar anmäldes mot utskottets förslag om

  1. Kommissionens årliga politiska strategi för 2010, såvitt avser stabilitets- och tillväxtpakten samt ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken (s)
  2. Kommissionens årliga politiska strategi för 2010 (v)
  3. Kommissionens årliga politiska strategi för 2010 (mp)

 

Tid för inlämnande av avvikande mening fastställdes till torsdag den 16 april kl.18.00.

 

§ 6

Riksrevisionens årsredovisning (FiU28)

Föredrogs och behandlades Riksrevisionens Uppföljningsrapport för 2009 samt redogörelse RRS10.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB och överlåtelse av aktierna i Kasernen FastighetsAB (FiU42)

Föredrogs och behandlades proposition 172.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

Emelie Nilsson

 

Justeras

 

Stefan Attefall

 

 

Bilagor  Närvaro- och voteringsförteckning

 

 


Bilaga 1

16/4 kl 9:00

§ 1-9

 

 

 

N

V

 

 

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

 

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

X

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

-

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

-

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

-

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

X

 

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

X

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

X

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

X

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

X

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

X

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

X

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

O

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

X

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)