Protokoll utskottssammanträde 2008/09:43

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:43

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:43

 

DATUM

2009-07-09

TID

14.00-14.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information inför Jordbruks- och fiskeråd
Jordbruksminister Eskil Erlandsson lämnade information inför Jordbruks- och fiskeråd den 13-14 juli 2009.

 

§ 2

Justering av protokoll
Protokollen från utskottets sammanträden 17 och 18 juni 2009 justerades.

 

§ 3

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 4

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 3 anmäldes.

 

Utskottet beslutade att begära överläggning med regeringen (Jordbruksdepartementet) enligt 10 kap. 3 § RO med anledning av följande inkomna EU-dokument:

 

KOM(2009) 267 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter.

 

Övriga inkomna EU-dokument lades till handlingarna.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5

Uppvaktning

Utskottet beslutade att ta emot Rovdjurscentret De 5 Stora med anledning av proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning måndagen den 31 augusti 2009.

 

§ 6

Ordförandes tack
Ordförande framförde utskottets tack till Jeppe Johnsson (m), som nu lämnar riksdagen. Jeppe Johnsson tackade ledamöterna för sin tid i utskottet.

 


 

§ 7

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum måndagen den 31 augusti 2009, kl. 11.00.

 

Vid detta sammanträde kommer information att lämnas inför det tidigarelagda Jordbruks- och fiskerådet den 7 september 2009.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Katharina Wahl

 

Justerat den 31 augusti 2009

 

 

Anders Ygeman

 

 

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:43

 

§ 1

§§ 2-7

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd) tjl. t o m 090816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Erik Ågren (kd)ers. t o m 090816

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2009-07-09

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:43

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

Dnr

Förbjud uranvapen nu! / Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring, Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen, Internationella kvinno-
förbundet för fred och frihet samt Kvinnor för fred

2921-08/09

Angående vilseledande rapportering om djursjukdom / Veterinärer i
Sverige

3079-08/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

                2009-07-09

                                                                                                        Bilaga 3

                                                                                                        till protokoll

                                                                                                        2008/09:43

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 3 juni - 6 juli 2009

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2009) 261

2009-06-09

2009-06-09

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av handlingsplanen för förenkling och förbättring av den gemensamma fiskeripolitiken

 

KOM(2009) 267

2009-06-12

2009-06-12

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter  (Text av betydelse för EES)
{SEC(2009) 773} {SEC(2009) 774}

 

SEK(2009) 774

2009-06-12

2009-06-12

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Sammanfattning av konsekvensanalysen Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter
{COM(2009)267}   {SEC(2009)773}

 

KOM(2009) 268

2009-06-16

2009-06-16

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte
{SEK(2009)776}  {SEK(2009)777}

 

SEK(2009) 777

2009-06-16

2009-06-16

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer förslaget till Eurpaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte Sammanfattning av konsekvensanalysen
[KOM(2009) 268 slutlig]  [SEK(2009) 776]

 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2009) 282

2009-06-24

2009-06-24

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen
Uppkomst, behandling och gränsöverskridande transporter av farligt avfall och övrigt avfall i Europeiska unionens medlemsstater 2001–2006
{SEK(2009) 811}

 

KOM(2009) 304

2009-06-24

2009-06-24

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet.  Översyn av miljöpolitiken 2008
{SEK(2009)842}

 

KOM(2009) 284

2009-06-25

2009-06-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet
Demonstration av avskiljning och geologisk lagring av koldioxid (CCS) i utvecklingsländer med tillväxtekonomier: finansiering av EU–Kina-projektet för kolkraftverk med nära nollutsläpp
{SEC(2009) 814}    {SEC(2009) 815}

 

SEK(2009) 815

2009-06-25

2009-06-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet. Demonstration av avskiljning och geologisk lagring av koldioxid (CCS) i tillväxt- och utvecklingsländer: finansiering av EU–Kina-projektet för kolkraftverk med nära nollutsläpp. Sammanfattning av konsekvensanalysen
[KOM(2009) 284 final]     [SEK(2009) 814]

 

KOM(2009) 299

2009-06-25

2009-06-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets direktiv …/…/EG av den […] om saluföring av utsädespotatis
(kodifierad version)

 


 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2009) 321

2009-06-29

2009-06-29

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003

 

SEK(2009) 762

2009-06-29

2009-06-29

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om EGFJ:s utgifter
System för tidig varning nr 1-3/2009

 

2008/09:FPM133

2009-06-26

2009-06-26

2009-08-13

Miljö- och jordbruksutskottet

Grönbok om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken

2008/09:FPM136

2009-07-02

2009-07-02

2009-08-13

Miljö- och jordbruksutskottet

Förlängning av övergångsregler för införsel i vissa EU-länder av hund och katt

 

 

 

 

 

 

Återrapporter m.m.

 

 

 

Återrapport

2009-06-11

2009-06-18

 

Miljö- och jordbruksutskottet

 

Ekofin-rådet 9 juni 2009: Mötesrapport

Återrapport

2009-06-19

2009-06-22

 

Miljö- och jordbruksutskottet

 

Ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel 18-19 juni 2009

Återrapport

2009-06-23

2009-06-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

 

Rapport från möte i Jordbruks/fiskerådet 22-23 juni 2009

Återrapport

2009-07-02

2009-07-02

 

Miljö- och jordbruksutskottet

 

Rapport från möte i Miljörådet 25 juni 2009

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.