Protokoll utskottssammanträde 2008/09:44

Finansutskottets protokoll 2008/09:44

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:44

 

DATUM

2009-04-21

TID

11:00-12:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Intern utfrågning av AP-fondernas etikråd
Nadine Viel Lamare, Första AP-fonden, och Christina Kusoffsky Hillesöy, Tredje AP-fonden informerade utskottet och svarade på frågor.

 

§ 2

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 

§ 3

Anmälningar

Besök från den norska finanskomitén

Kanslichefen tog upp anmälningar till besöket från den norska finanskomitén den 28 april varvid 11 ledamöter anmälde sig att delta.

 

Utfrågning om finanspolitiska rådets rapport

Ordförande föreslog att, utöver tidigare inbjudna, även en arbetsmarknadsspecialist bjuds in att kommentera Finanspolitiska rådets rapport vid den offentliga utfrågningen den 19 maj. I första hand bör Anders Forslund tillfrågas.

 

Utskottet beslöt enligt ordförandes förslag.

 

COSAC-möte i Prag

Kanslichefen anmälde att ett e-postmeddelande inkommit från EU-nämndens kansli med en inbjudan till utskottet att lämna synpunkter inför COSAC:s* möte i Prag den 10-12 maj.

 

Utskottet beslutade att ev. synpunkter kan framföras via respektive partis ledamot i nämnden.

 

* Conference of Community and European Affairs Committees of Parliaments of the European Union

 

 

§ 4

Inhämtande av yttrande över vårtilläggsbudget till statsbudgeten för 2009 

Finansutskottet beslutade att bereda övriga utskott tillfälle att senast tisdag 19 maj yttra sig över 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99) och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

 

§ 5

Inhämtande av yttrande över regeringens skrivelse 101 Årsredovisning för staten 2008

Finansutskottet beslutade att bereda övriga utskott tillfälle att senast tisdag 19 maj yttra sig över regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2008 (skr. 2008/09:101) och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

 

§ 6

Justering av protokoll
Protokoll nr 41 från den 2 april, nr 42 från den 14 april och 43 från den 16 april justerades.

 

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

Justeras

 

Stefan Attefall

 

 

Bilagor   Närvaro- och voteringsförteckning

 

 


Bilaga 1

 

§1-6

 

 

 

N

V

 

 

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

 

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

-

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

-

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

X

 

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

X

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

-

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

X

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

-

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

-

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

X

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

X

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

X

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

O

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

O

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.