Protokoll utskottssammanträde 2008/09:45

Finansutskottets protokoll 2008/09:45

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:45

 

DATUM

2009-05-05

TID

11:00-12:25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 2

Anmälningar

Kanslichefen anmälde reserapport från finansutskottets studieresa tillsammans med skatteutskottet till OECD i Paris den 5-6 april. Efter vissa kompletteringar godkände utskottet rapporten.

 

 

§ 3

Inhämtande av yttrande över 2009 års ekonomiska vårproposition

Finansutskottet beslutade att bereda skatteutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet tillfälle att senast tisdag 19 maj yttra sig över 2009 års ekonomiska vårproposition med motioner, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

Riksrevisionens årsredovisning (FiU28)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2008/09:FiU28.

 

Utskottet beslutade enligt förslaget med vissa justeringar och justerade betänkandet.

 

§ 5

Oskäliga krav i börsers regelverk (FiU30)
Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2008/09:FiU30

 

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

 

 

§ 6

Säljstödjande finansiering (FiU31)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2008/09:FiU31.

 

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

 

§ 7

Utvärdering av penningpolitiken 2006-2008 och en beskrivning av Riksbankens åtgärder till följd av finanskrisen (FiU24)

Föredrogs och behandlades utkast till betänkande.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Intern utfrågning om Kasernen Fastighetsaktiebolag

 

Statssekreterare Ola Alterå från näringsdepartementet informerade utskottet och svarade på frågor. Även kansliråd Marianne Förander deltog.

 

§ 9

Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB och överlåtelse av aktierna i Kasernen FastighetsAB (FiU42)

Fortsatt beredning.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Justering av protokoll

Protokoll nr 44 från den 21 april justerades.

 

Vid protokollet

 

Emelie Nilsson

 

Justeras

 

Stefan Attefall

 

 

Bilagor  Närvaro- och voteringsförteckning

 

 


Bilaga 1

5/5 kl 11:00

§ 1-8

§ 9-10

 

 

N

V

 

 

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

X

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

X

 

-

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

X

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

X

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

X

 

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

X

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

X

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

X

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

X

 

X

 

 

 

Hans Hoff (s)

X

 

X

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

-

 

-

 

 

 

Agneta Gille (s)

X

 

X

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

X

 

 

 

Ulla Andersson (v)

X

 

X

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

X

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

X

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

X

 

X

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

X

 

X

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

O

 

X

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

O

 

O

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.