Protokoll utskottssammanträde 2008/09:4

Skatteutskottets protokoll 2008/09:4

 

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4

 

DATUM

2008-10-23

TID

10.00 – 11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Skatteverket och Kronofogdemyndigheten

Generaldirektör Mats Sjöstrand, Skatteverket och rikskronofogde Eva Lidström Adler, Kronofogdemyndigheten lämnade information och besvarade frågor med anledning av budgetpropositionen.

 

§ 2

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2008/09:3.

 

§ 3

Inkomna skrivelser, m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2.

 

Kanslichefen informerade om att motion 2008/09:N435 yrkande 7 överlämnats från näringsutskottet för behandling i skatteutskottet.

 

Kanslichefen påminde om att EU-gruppen i utskottet har sitt första inledande möte idag direkt efter sammanträdet.

 

Närmare besked om det planerade besöket hos Riksbanken den 20 november meddelas senare.

 

§ 4

Skattefrågor i budgeten för 2009, utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Fortsattes behandlingen av yttrandet till finansutskottet över proposition 2008/09:1 jämte motioner.

Utskottet justerade yttrande 2008/09:SkU1y.

Anmäldes avvikande meningar av s, v och mp att avlämnas senast tisdagen den 28 oktober kl. 10.00.

 

§ 5

Lissabonfördraget

Föredrogs fråga om yttrande till utrikesutskottet över proposition 2007/08:168 jämte motioner.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 


 

§ 6

Övrig

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 30 oktober kl. 08.00 och inleds då med överläggning med finansminister Anders Borg.

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Lennart Hedquist

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:4

 

 

§ 1

§ 2–4

5

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lennart Hedquist (m), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (s)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Montan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

 

 

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande          

                                                                                           2008-10-01


 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll 2008/09:4

 

 

 

 

Inkomna handlingar (bifogas)

 

Protokollsutdrag från utrikesutskottet:

Inhämtande av yttrande över prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget jämte motioner

 

Lars Haraldsson, Linköping

Prop. 2008/09:37 Förändrade regler om underprisöverlåtelser för handelsbolag och lagerandelar i byggnadsrörelse

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.