Protokoll utskottssammanträde 2008/09:5

Skatteutskottets protokoll 2008/09:5

 

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5

 

DATUM

2008-10-30

TID

08.00 –  08.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

Beslutades att tjänstemännen från EU-nämndens kansli, kanslichef Jan Olsson och föredragande Margareta Hjort får närvara under överläggningen med finansministern.

 

Ordföranden hälsade suppleanten Peter Pedersen (v) särskilt väl-

kommen till sitt första sammanträde med skatteutskottet.

 

Överläggning enligt RO 10:3 om reducerade skattesatser på momsområdet

 

Överläggning hölls med finansministern som biträddes av ämnesrådet Eva Posjnov och politiskt sakkunniga Caroline Raxell angående:

 

Kommissionens förslag till ändring av mervärdesskattedirektivets (2006/112/EG) bestämmelser om reducerade skattesatser KOM (2008) 428. Förslaget innebär en möjlighet för alla medlemsstater att tillämpa en skattesats som är lägre än normalskattesatsen för moms på bl.a. sådana arbetsintensiva tjänster som ingår i det s.k. lågmomsförsöket och på vissa restaurangtjänster.

Därutöver föreslås vissa tekniska justeringar av texten i mervärdesskattedirektivet.

 

Den svenska ståndpunkten redovisas på följande sätt i en faktapromemoria från finansdepartementet daterad den 8 oktober 2008 (2008/09:FPM 14).

 

Mervärdesbeskattning utgör indirekt en skatt på arbete. Den naturliga utgångspunkten för regeringen vid översyn av EU:s skattesatsstruktur är därför regeringens övergripande mål om fler i arbete. Vid utformning av en framtida skattesatsstruktur bör ekonomiska principer vara vägledande som främjar en bättre fungerande samhällsekonomi med ett högre arbetsutbud och en högre permanent sysselsättning i den vita/beskattade sektorn. Vidare bör det inom direktivet finnas möjlighet för unionens medlemsländer att använda mervärdesskatten för att påverka samhällets inkomstfördelning. En central aspekt att bevaka är att de administrativa kostnaderna för företag som sysslar med handel inom gemenskapen hålls nere. Regeringen anser att följande tre principer i första hand bör vara vägledande vid fastställande av vilka varor och tjänster som i framtiden skall kunna omfattas av reducerad skattesats:

·          Ökad produktivitet (motverka hemarbete och svartarbete)

·          Högre strukturell (varaktig) sysselsättning (ökat arbetsutbud, eventuellt även riktad efterfrågan mot områden med lågutbildad arbetskraft)

·          Inkomstfördelning 

 

Regeringen har även att bevaka och verka för att nedsatta skattesatser blir fortsatt möjliga inom områden där Sverige redan idag tillämpar en reducerad skattesats. Exempel på dessa är kultur (inkl. tidningar och böcker), idrott och social välfärd.

 

Eftersom en sänkt mervärdesskatt i ekonomiskt avseende kan jämställas med en sänkt skatt på arbetsinkomster, bidrar en sänkning av mervärdesskatten till en minskad skattekil, vilket ökar arbetsutbudet och därmed leder till en högre sysselsättning (jfr de ovan nämnda principerna om ökad produktivitet och högre strukturell sysselsättning). Mot denna bakgrund välkomnar regeringen de nu föreslagna ändringarna av mervärdesskattedirektivets bestämmelser om reducerade skattesatser.

 

Regeringen är positiv till att alla medlemsstater ges permanent möjlighet att tillämpa reducerad skattesats på de tjänster som i dag omfattas av lågmomsförsöket och på restaurangtjänster (med undantag för alkoholhaltiga drycker). Regeringen är vidare positiv  till den föreslagna reducerade skattesatsen i bostadssektorn, på trädgårdstjänster, på rengöring och underhåll av lös egendom och på kroppsvård.

 

Vad härefter gäller de föreslagna tekniska justeringarna kommer regeringen  att verka för en justering som tydliggör att även ljudböcker i fysiskt format och inte bara traditionella tryckta böcker omfattas av möjligheten till reducerad skattesats. Regeringens uppfattning i denna fråga är att mervärdesskattedirektivet kan tolkas på ett sådant sätt att det inkluderar ljudböcker i fysiskt format, men eftersom denna uppfattning inte delas av kommissionen ser vi mycket positivt på en justering av direktivtexten.

Regeringen motsätter sig inte övriga tekniska justeringar.

 

Efter avslutad överläggning konstaterade ordföranden att det finns en majoritet för regeringens ståndpunkt.

 

Företrädarna för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmälde följande avvikande mening.

 

Vi delar inte regeringens ståndpunkt i frågan om reducerade mervärdesskattesatser som den redovisats vid samråd med finansministern den 30 oktober 2008. Vi anser att följande punkter bör vara vägledande i de fortsatta förhandlingarna om mervärdesskattesatser.

 

·          Skattesatserna ska utformas så att finansieringen av den gemensamma välfärden prioriteras.

·          Systemet ska utformas så att företagens fullgörandekostnader hålls låga genom att det administrativa krånglet med gränsdragningsproblem begränsas.

·          Sverige ska lyfta fram mer effektiva styråtgärder än reducerade mervärdesskattesatser för att nå mål om ökad sysselsättning och förbättrad Europeisk konkurrenskraft.

 

Mervärdesskatt är en skatt som betalas på nästan all konsumtion av varor och tjänster och är att betrakta som en konsumtionsskatt. Det främsta kravet på mervärdesskattesystemet som infördes i Sverige 1991 var att det skulle ge skatteintäkter till våra gemensamma utgifter. Därutöver framhölls samhällsekonomisk effektivitet, att systemet skulle innehålla så få indirekta eller dolda subventioner som möjligt, vara enkelt att tillämpa och vara fördelningspolitiskt acceptabelt. En generell och enhetlig mervärdesskatt var den som bäst motsvarade dessa krav. Om konsumenten kan välja mellan olika varor och tjänster, av vilka en del är belagda med full skatt, andra med lägre skatt och åter andra är skattefria så snedvrids konsumtionsmönster med samhällsekonomiska effekter som följd. En mervärdesskatt bör således likformigt träffa all konsumtion av varor och tjänster samtidigt som produktion och distribution går fria genom avdragsrätt för ingående skatt. Trots att flera reducerade skattesatser införts sedan dess finns det skäl att låta dessa principer vara vägledande även idag.

 

Mervärdesskatten är en viktig inkomstkälla för att finansiera vår gemensamma välfärd och för sysselsättningen i den gemensamma sektorn. Mervärdesskatten är i övrigt inte ett effektivt styrinstrument. Nedsättningar har snedvridande och tillkrånglande effekter på konkurrens, företagande, konsumtion och produktion. För att öka människors arbetskraftsdeltagande är det mer effektivt att – istället för att reducera mervärdesskatten för vissa tjänster och branscher – rusta individerna via utbildning och praktik eller andra mer individuellt utformade stöd för anställning.

Vi har inget att invända mot en teknisk justering av direktivet som likställer tryckta böcker och ljudböcker i mervärdesskattehänseende.

 

Företrädaren för Miljöpartiet anmälde följande avvikande mening.

 

Miljöpartiets grundhållning är att beslut ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Vi har därför ingenting att invända mot att de medlemsstater som så önskar ges möjlighet att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser inom de områden som nu föreslås. Därmed inte sagt att vi tar ställning för att Sverige ska utnyttja den möjligheten.

 

Regeringen anger tre principer som i första hand bör vara vägledande vid fastställande av vilka varor och tjänster som i framtiden skall kunna omfattas av reducerad skattesats:

·          Ökad produktivitet

·          Högre strukturell sysselsättning

·          Inkomstfördelning

 

Miljöpartiet anser att även miljöaspekter bör kunna vara skäl för reducerade mervärdesskattesatser. Visserligen anser vi att punktskatter på miljöfarliga produkter i allmänhet är mer effektiva än sänkt skatt på mer miljöanpassade produkter, och ser gärna att regeringen för fram den ståndpunkten. Det bör dock inte hindra de länder som av olika skäl finner anledning till reducerade mervärdesskattesatser på miljöanpassade produkter från detta. Ett exempel är ekologiska livsmedel, där Frankrike och Storbritannien förespråkar möjligheten till reducerad mervärdesskatt. Ur effektivitetssynpunkt torde kännbara punktskatter på bekämpningsmedel och handelsgödsel vara att föredra, men i motsats till energiskatteområdet finns där idag inga gemensamma minimiskattesatser, varför alltför höga punktskatter i en enskild medlemsstat riskerar att leda till oönskade konkurrensnackdelar för dess jordbruksnäring. Av den anledningen kan medlemsstater vilja gynna ekologiska livsmedel genom reducerade mervärdesskattesatser i stället, och den möjligheten anser miljöpartiet att regeringen bör stödja.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

 

 

§ 2

 

 

 

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2008/09:2 och 2008/09:4.

 

§ 3

Inkomna skrivelser, m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2.

Kanslichefen informerade om att besöket hos Riksbanken den

20 november äger rum mellan kl. 09.30 – 11.30. Anmälan om del-

tagande sänds ut senare. Sammanträdet samma dag börjar kl. 08.30.

 

Vidare informerades om Öppet Hus i Riksdagen lördagen den

22 november. Från utskottet kommer Lennart Hedquist (m), Birgitta Eriksson (s), Fredrik Olovsson (s), Ulf Berg (m) och Helena Leander (mp) att delta.

 

Beslutades att riksdagens utredningstjänst (RUT) gör en komplette-

ring till den tidigare gjorda forskaröversikten på skatteområdet och uppdaterar den.

Vice ordföranden yrkade att Skatteverket och arbetsmarknadens parter bör inbjudas att komma inför behandlingen av proposition 2008/09:62 om F-skatt.

Beslutades att Skatteverket kommer till sammanträdet den 13 novem-ber och att delegationen tar emot arbetsmarknadens parter

direkt efter sammanträdet som då börjar kl. 09.30.

 

 

§ 4

Förändrade regler om underprisöverlåtelser för handelsbolag

och lagerandelar i byggnadsrörelse
Föredrogs Regeringens skrivelse 2007/08:148 och proposition

2008/09:37.

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och

skulder, m.m.
Föredrogs proposition 2008/09:44 jämte motioner.
Ärendet bordlades.

 

§ 6

Trängselskatt för miljöbilar
Föredrogs proposition 2008/09:12 jämte motioner.

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Skiljemannakonventionen
Föredrogs proposition 2008/09:46.
Utskottet justerade betänkande 2008/09:SkU7.

 


 

§ 8

Övrigt
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 11 november kl. 11.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Lennart Hedquist

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:5

 

 

§ 1

§ 2-

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lennart Hedquist (m), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Montan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

 

 

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande           

                                                                                           2008-10-01


 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll 2008/09:5

 

 

 

 

Inkomna handlingar (bifogas)

 

Kopia f.k. från Finansdepartementet

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende
-  Skatteverket
-  Kronofogdemyndigheten         Delades vid sammanträdet den 23/10
-  Tullverket

Jonny Capor, Kooperativa Förbundet (KF)
Prop. 2008/09:37 Förändrade regler om underprisöverlåtelser för handelsbolag och lagerandelar i byggnadsrörelse

 

Per-Åke Eriksson, Fastighetsägarna Sverige

Prop. 2008/09:37 Förändrade regler om underprisöverlåtelser för handelsbolag och lagerandelar i byggnadsrörelse

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.