Protokoll utskottssammanträde 2008/09:6

Skatteutskottets protokoll 2008/09:6

 

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6

 

DATUM

2008-11-11

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

Sammanträdet inleddes exakt kl. 11.00 med en kort minnesstund som en markering av att det är 90-årsdagen av slutet på första världskriget.

 

Agneta Berliner (fp) tackade för uppvaktningen i samband med sin högtidsdag den 9 november.

 

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2008/09:5.

 

Gunnar Andrén (fp) önskade få antecknat beträffande protokollet från utskottets sammanträde 2008/09:5, § 1 Överläggning enligt RO 10:3 om reducerade skattesatser på momsområdet, vilken vid sammanträdet 2008-10-30 förklarades omedelbart justerad.

 

”Enligt min mening går den avvikande mening som anmälts av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet utöver vad som var föremål för utskottets överläggning.

I den text som nu redovisats som ”avvikande mening” förs fram åsikter och påståenden som avser grunderna för uttagande av mervärdesskatt. Det är här problemet med begreppet "avvikande mening" uppstår. Skulle inte jag och majoriteten omfatta dessa allmänt accepterade synpunkter beträffande mervärdesskatt? Vari består oenigheten?

Jag - och är jag förvissad om också allianspartiernas övriga företrädare - delar dessa allmänna synpunkter på motiven för mervärdesskatten och hur den bör utformas i Sverige, så få undantag som möjligt.

Det är därför svårt att förstå syftet med den ”avvikande meningen” så som den kommit till uttryck i protokollet.

Enligt min mening skall en avvikande mening, som det är demokratiskt viktigt att den tydliggörs, utformas så att den begränsas till det område där skiljaktig mening eller skiljaktiga meningar förekommer, inte som - vilket det blivit i detta fallet enligt min mening - en mer omfattande proklamation om motiven för att förespråka en generell mervärdeskattepoltik.”

 

 


 

§ 2

Inkomna skrivelser, m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2.

 

Kanslichefen påminde om inbjudan till Riksbanken och att de som inte anmält sig och vill gå med gör det.

 

Utskottet beslutade att till finansutskottet – under förutsättning av detta utskotts medgivande – överlämna motion 2008/09:Sk213 yrkande 2 av Marie Engström m.fl. (v).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Föredrogs proposition 2008/09:40.

Utskottet justerade betänkande 2008/09:SkU9.

 

§ 4

Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte

Föredrogs proposition 2008/09:41.

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Kontroll av postförsändelser

Föredrogs regeringens skrivelse 2008/09:8.

Utskottet justerade betänkande 2008/09:SkU10.

 

§ 6

Övrigt

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 13 november kl. 09.30.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Lennart Hedquist

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:6

 

 

§

§

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lennart Hedquist (m), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Montan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

 

 

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande          

                                                                                           2008-10-01


 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll 2008/09:6

 

 

 

 

Inkomna handlingar  (bifogas)

 

Kopia f.k.från Finansdepartementet
Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.