Protokoll utskottssammanträde 2008/09:7

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:7

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7

 

DATUM

2008-11-20

TID

09.00–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Information

 

Görel Thurdin och Johan Lindell presenterar Svenska Unescorådet.

 

2 §

Information

 

Anna Theodora Gunnarsdottir och Heidi Pikkarainen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, presenterar en rapport om nationella minoriteter i det svenska utbildningssystemet.

 

3 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2008/09:6 justeras.

 

4 §

Anmälningar

 

Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

5 §

Överlämnande av motion till civilutskottet

 

Utskottet beslutar – under förutsättning av berört utskotts medgivande – att överlämna motion 2008/09:So528 yrkande 2 av Börje Vestlund m.fl. (s) till civilutskottet.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

6 §

Fråga om yttrande till justitieutskottet

 

Justitieutskottet har berett bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att senast den 4 december 2008 yttra sig över proposition 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål jämte motioner från de allmänna motionstiderna 2006, 2007 och 2008 som kommer att ingå i ärendet, allt i de delar de berör respektive beredningsområde.

 

Utskottet beslutar avstå från att avge yttrande.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

7 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009, utgiftsområde 15 Studiestöd jämte motioner (jfr 4 § prot.nr 2).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd justeras. Marie Granlund (s), Mikael Damberg (s), Agneta Lundberg (s), Peter Hultqvist (s), Thomas Strand (s), Mats Pertoft (mp), Caroline Helmersson-Olsson (s) och Amineh Kakabaveh (v) har ej deltagit i beslutet under förslagspunkt 2.

 

Särskilda yttranden anmäls.

 

8 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar EU:s grönbok Migration & rörlighet: utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem (KOM (2008) 423 slutlig) [FPM UbU3].

 

Ärendet bordläggs efter preliminärt beslut.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras torsdagen den 27 november 2008

 

 

Marie Granlund

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:7

 

1-6 §§

7 §

8 §

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Thingwall (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:7

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

 

- Europeiska gemenskapernas kommission (KOM(2008) 680 slutlig).
Rapport från Kommissionen till Rådet om rådets resolution av den 23 november 2007 om modernisering av universiteten för Europas konkurrenskraft i en global kunskapsekonomi.

 

Inbjudan

 

- Vetenskapsrådet, Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, Beredningsgruppen för konstnärlig forskning och utveckling (KFoU), Torbjörn Lind. Inbjudan till konferens om konstnärlig forskning
(den 12-13 mars 2009 vid Vår Gård i Saltsjöbaden).

 

För kännedom

 

- Europaparlamentet, sessionen 2008–2009. Utdrag ur dokument
”Antagna texter” från sammanträdet den 23 september 2008.

* Europaparlamentets resolution om bättre utbildning för lärare,

* Europaparlamentets resolution om Bolognaprocessen och
studentrörligheten.

 

- KTH, Jan-Erik Gustafsson. Angående begäran om
förvaltningsgranskning om KTH:s verksamhet, särskilt sättet att
utse nya skolchefer och skolstyrelser samt ogenomskinligheten i resursfördelningssystemet.

 

- Sveriges Utbildningsradio AB UR). UR:s remissvar på utredningen ”Kontinuitet och förändring” (SOU 2008:64).

 

- Europeiska gemenskapernas kommission (KOM(2008) 712 slutlig). Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet,
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2009. Insatser nu
för ett bättre EU. Del 1 och Del 2: Bilagor.

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.