Protokoll utskottssammanträde 2009/10:12

Civilutskottets protokoll 2009/10:12

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12

 

DATUM

2010-01-28

TID

kl. 09.30-10.50

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 21 januari 2010.

 

 

§ 2

Överläggningar med regeringen

 

Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen att begära överläggningar med regeringen rörande kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

om fastställande av harmoniserade villkor för utsläppande av byggprodukter på marknaden, KOM(2008) 311 slutlig.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 3

Överläggning med regeringen enligt 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen om byggproduktförordningen

 

Överläggning ägde rum med statssekreteraren Elisabet Falemo, åtföljd av departementsrådet Anna Sander, ämnesrådet Lars-Åke Erikson och departementssekreteraren Hans Höglund, samtliga från Miljödepartementet, rörande kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av harmoniserade villkor för utsläppande av byggprodukter på marknaden, KOM(2008) 311 slutlig.

 

Regeringens ståndpunkt inför det fortsatta arbetet angavs i enlighet med vad som redovisats i tidigare till civilutskottet översänd promemoria från Miljödepartementet (dnr 090-1223-2009/10).

Se bilaga 2.

 

Ordföranden föreslog att ytterligare överläggning med regeringen bör äga rum. Till det tillfället bör regeringen redovisa en uppdaterad och förtydligad svensk ståndpunkt.

 

Utskottet beslutade i enlighet med ordförandens förslag.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Familjerättsliga frågor

 

Fortsattes behandlingen av motioner om familjerättsliga frågor.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2009/10:CU8, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes reservationer av ledamöterna från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna samt

ett särskilt yttrande av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 5

Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor

 

Föredrogs och behandlades motioner om försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor väckta under den allmänna motionstiden 2009/10.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 6

Medgivande till överlämnande av motioner

 

Anmäldes fråga om överlämnande av motioner 2009/10:Fö222 av Billy Gustavsson och Fö262 yrk. 1 av Ulrika Carlssin i Skövde och Annika Qarlsson (c) från försvarsutskottet.

 

Utskottet beslutade medge att motionerna överlämnas till civil­utskottet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 7

Deltagande i uppföljningsprojekt

 

Anmäldes och utdelades en från miljö- och jordbruksutskottet inkommen inbjudan till deltagande i uppföljningsprojekt om hållbara städer.

 

Antecknades att ledamöterna Johan Löfstrand (s), Christine Jönsson (m) och Lennart Pettersson (c) ska delta i uppföljnings- och utvärderingsgruppens uppföljningsprojekt om hållbara städer.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 4 februari 2010 kl. 09.30.

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 4 februari 2010

 

 

 

Hana Svecova

 

 

Carina Moberg

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGS-FÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:12

 

  §§

 1-2

   §

   3

   §

   4

  §§

  5-8

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

o

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m) tjl. t.o.m. 100405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

o

 

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (fp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Söderberg  ers. t.o.m. 100405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning

N = Närvarande

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

 

Promemoria

 

 

2009-09-28

 

 

 

Justitiedepartementet

 

Enheten för immaterialrätt och transporträtt

 

 

 

 

 

 

 

Dnr 090-156-2009/10

 

Bilaga 2

till protokoll

2009/10:1

 


Överläggning med Civilutskottet den 1 oktober 2009

 

Dagordningspunkt 1

 

Rubrik: Förslag till EG-förordning om fartygspassagerares rättigheter

 

Dokument: 11990/08, 13472/09

 

Tidigare dokument: Fakta-PM Justitiedepartementet 2008/09:FPM78 KOM(2008) 816 slutlig

 

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 2009-03-27, kommande behandling 2009-10-02

 

Tidigare behandlad vid möte med Civilutskottet: 2009-03-19 (information på tjänstemannanivå)

Bakgrund

Förslaget till EG-förordning om fartygspassagerares rättigheter innehåller bestämmelser om information, assistans och kompensation till passagerare i händelse av inställda och försenade turer. Förslaget innehåller också bestämmelser om information och assistans till passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Vidare innehåller förslaget bestämmelser om hantering av klagomål samt om tillsyn och sanktioner.

 

Förslaget är en del i det europeiska arbetet med att stärka passagerarnas rättigheter inom hela transportsektorn. Liknande regler har redan antagits på såväl luftfartsområdet som järnvägsområdet. Kommissionen har även lagt fram ett förslag till EG-förordning om busspassagerares rättigheter, vilket förhandlas under det svenska ordförandeskapet.  

 

Rättslig grund och beslutsförfarande

Kommissionen har som rättslig grund åberopat artiklarna 71 och 80.2 i EG-fördraget. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet. Europaparlamentet deltar i förfarandet i enlighet med artikel 251 (medbeslutande).

Svensk ståndpunkt

Regeringen anser att det är angeläget att skyddet för passagerarna stärks och att detta kan ske inom ramen för internationellt samarbete.

 

I egenskap av ordförandeland bör Sverige verka för att förhandlingarna om förslaget förs framåt, med målsättningen att en politisk överenskommelse ska kunna nås så snart som möjligt.

Europaparlamentets inställning

Europaparlamentet har lämnat ett stort antal synpunkter på förslaget i första läsningen.

Förslaget

Allmänt

Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskydds­lagstiftningen, KOM(2008) 816 slutlig, lades fram den 8 december 2008.

 

Förordningen innehåller bestämmelser om information, assistans och kompensation till passagerare i händelse av inställda och försenade turer. Förordningen innehåller också bestämmelser om information och assistans till passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Vidare innehåller förordningen bestämmelser om hantering av klagomål samt om tillsyn och sanktioner. Förordningen omfattar i princip alla kommersiella passagerartransporter till sjöss och på inre vattenvägar inom den Europeiska gemenskapen samt i viss utsträckning även till och från gemenskapen. Det spelar inte någon roll om transporten är en inrikes eller internationell transport. Förordningen gäller i båda fallen. Bestämmelserna gäller samtliga passagerare, det vill säga såväl de som reser i tjänsten som de som reser för privata ändamål. Ett antal undantag från förordningens tillämpningsområde har dock införts, däribland ett  som bygger på visst minsta passagerarantal. Medlemsstaterna har vidare möjlighet att på vissa villkor undanta trafik som upphandlats av det allmänna. Medlemsstaterna kan på samma villkor i praktiken även välja att undanta lokal och regional trafik från tillämpningsområdet. 

 

Tanken med förslaget är att på europeisk nivå genomföra en tvingande reglering av grundläggande konsumentskyddsrättigheter för passagerare som reser med fartyg, särskilt vad gäller passagerare med funktions-hinder eller nedsatt rörlighet. Förslaget utgör en del i det europeiska arbetet med att stärka passagerarnas rättigheter inom samtliga transport-slag. Liknande regler har redan antagits på dels luftfartsområdet (Europaparlamentets och rådets förordning [EG] nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning [EEG] nr 295/91 samt Europaparlamentets och rådets förordning [EG] nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet), dels järnvägsområdet (Europaparlamentets och rådets förordning [EG] nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer). Ett motsvarande förslag till förordning har den 5 december 2008 även lagts fram gällande busstransporter (Förslag till Europa­parlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning [EG] nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskydds­lag­stift­ningen, KOM[2008] 817 slutlig). Även förslaget till EG-förordning om busspassagerares rättigheter förhandlas under det svenska ordförandeskapet.

 

De särskilda bestämmelserna

Artiklarna 1-5.  Här fastslås förordningens syfte och dess tillämpnings-område. Här finns vidare en definitionskatalog. Här finns även bestämmelser om biljetter och icke-diskriminerande avtalsvillkor. Vidare slås här fast att bestämmelserna är tvingande till passagerarnas förmån.

 

Artiklarna 6-16. Här behandlas rättigheter för personer med funktions-hinder eller nedsatt rörlighet. Bestämmelserna gäller bland annat rätt till information och assistans.

 

Artiklarna 17-22. Här behandlas trafikföretagets skyldigheter vid förseningar och inställda turer. Det handlar bland annat om skyldighet att ge information, assistans och kompensation. 

 

Artiklarna 23-25. Här finns bestämmelser om trafikföretagets skyldighet att lämna information till passagerarna om resan samt om passagerarnas rättigheter enligt förordningen. Här finns även bestämmelser om hantering av klagomål.

 

Artiklarna 26-29. Här finns bestämmelser om tillsyn, rapportering samt sanktioner.

 

Artiklarna 30-32. Här finns bland annat bestämmelser om förordningens ikraftträdande.

 

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Transportörens ansvar för passagerare

I svensk rätt saknas det idag konsumenträttsligt präglade bestämmelser av den typ som föreslås i fartygspassagerarförordningen. De nuvarande bestämm­elserna om transport av passagerare med fartyg återfinns i 15 kap. sjölagen (1994:1009). Vidare förväntas Europaparlamentets och rådets förordning om bortfraktarens skadestånds­ansvar i samband med olyckor vid passagerar­befordran till sjöss (Aten­förordningen) att träda i kraft den 30 december 2012. Bestämmelserna i det nuvarande 15 kap. sjölagen och i Atenförordningen tar emellertid huvudsakligen sikte på döds­fall och person­skador som tillfogas passagerare. Enligt 15 kap. 17 och 18 §§ sjölagen är visserligen transportören ansvarig för skada till följd av försening, men bestämmelserna är begränsade till att gälla i den situationen att resenären kommer fram för sent till bestämmelseorten. Vidare måste enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer passageraren påvisa att han lidit skada i form av att han eller hon har haft extra kostnader på grund av förseningen. Det leder till att bestämmelserna i praktiken sällan eller aldrig kommer till an­vändning. I förslaget till fartygspassagerar­förordning har vid försenad ankomst passageraren under vissa omständigheter rätt till kompensation utan att behöva visa att han eller hon har lidit skada. Vidare knyts frågan om assistans till  avgångs­tiden. I händelse av inställda avgångar och förseningar åläggs nämligen transportören under vissa omständigheter att ta hand om resenärerna. Förordningen kommer därmed att komplettera och bygga ut det i sjölagen och Atenförordningen grundläggande ansvaret vid passagerar­transporter rörande i första hand dödsfall och personskador med ett konsumenträttsligt präglat skydd vid inställda avgångar och förseningar.

 

Resenärer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet

I Sverige gäller ett allmänt krav enligt 2 kap. 12 § diskrimineringslagen (2008:567) att den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller tjänster inte får diskriminera funktionshindrade. Artikel 6 i förslaget till fartygspassagerarförordning är ägnat att ytterligare tydliggöra att funktionshindrade resenärer inte kan vägras att resa enbart med hänvisning till att de är funktionshindrade. Dessutom utvidgas rätten att resa till att även omfatta personer med nedsatt rörlighet som inte faller under definitionen i 1 kap. 5 § fjärde punkten diskrimineringslagen. Med funktionshinder förstås i lagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. En person med nedsatt rörlighet, exempelvis en äldre person som på grund av ålder har svårt att komma ombord på fartyget utan hjälp, faller inte under den definitionen, men kommer ändå att ha rätt till assistans enligt förslaget till fartygspassagerarförordning.

 

För att underlätta för personer med funktionshinder att resa med kollektiva färdmedel gäller i svensk rätt ett allmänt krav enligt 2 § lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik att trafiken ska anpassas med hänsyn till resenärer med funktionshinder. Enligt 4 § förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik får Sjöfartsverket meddela de föreskrifter som behövs för färdmedlens och terminalernas konstruktion, utrustning och drift. Sådana föreskrifter har meddelats i form av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpass­ning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktions­hinder (SJÖFS 2004:25). Bestämmelserna tar huvud­sakligen sikte på fartygs kon­struktion. Däremot saknas det exempelvis bestämmelser om rätt till led­sagning i hamnar och ombord på fartyg. Förordningen kommer därmed, precis som i fråga om det allmänna an­svaret för passagerare, att komplettera och bygga ut den svenska lagstiftningen rörande funktionshindrade resenärers rättigheter i samband med sjö­transporter. På det sättet kan resandet komma att ytterligare underlättas för personer med funktionshinder eller nedsatt rörelseförmåga.

Ekonomiska konsekvenser

Förordningen kan komma att medföra kostnader för transportörer, hamnförvaltningar och myndigheter i medlemsstaterna.

 

Generellt sett gäller att transportörerna kan komma att få vidkännas kostnader för den assistans och den kompensation de kan behöva lämna i samband med förseningar och inställda avgångar. För Sveriges del behöver dock kostnaderna för kompensation inte bli så höga med tanke på att biljettpriserna vanligtvis är relativt låga vid passagerar­transporter till sjöss.

 

Transportörer och hamnförvaltningar kan vidare komma att ha vissa kostnader för ledsagningen av passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet samt för inköp av materiel för att klara denna. Kostnaderna för en handikapp­anpassning behöver dock inte bli så stora för Sveriges del eftersom ett krav på handikappanpassning av kollektivtrafiken redan finns och investeringar för den här typen av utrustning ofta redan har gjorts. Inte heller kostnaderna för själva ledsagningen behöver generellt sett bli så höga för Sveriges del, då ledsagning såväl i hamnar som ombord på fartyget ofta kan utföras av fartygets egen personal. Utöver detta kan transportörer och hamnförvaltningar få vidkännas vissa kostnader för information till passagerare. Även här gäller att kostnaderna för Sveriges del generellt sett inte behöver bli så höga då en andel av informationen kan tillhandahållas tillsammans med den allmänna reseinformation som trans­portörer och hamnförvaltningar redan idag tillhandahåller.

 

Förordningen kan också förväntas medföra vissa kostnadsökningar för det allmänna genom att det i förordningen föreskrivs att medlems-staterna ska utse tillsynsmyndigheter, vilka ska övervaka att förordningen efterlevs. Kostnadsökningarna kan dock förväntas bli marginella eftersom en liknande tillsyn idag redan bedrivs av olika myndigheter med ansvar för konsument- och transport­frågor. Dessa kostnader bedöms rymmas inom befintliga anslagsramar.

Övrigt

Fortsatt behandling av ärendet

Förslaget planeras att tas upp för politisk överenskommelse på TTE-rådet den 9 oktober 2009. 

 

Fackuttryck/termer

SJÖFS – Sjöfartsverkets författningssamling (finns tillgänglig på www.sjofartsverket.se).

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.