Protokoll utskottssammanträde 2009/10:13

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:13

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13

 

DATUM

Torsdagen den 26 november 2009

TID

09.03–10.16

10.26–10.34

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Närvarobeslut

 

Utskottet beslutade att praoeleverna David Flanking, Nina Glader och Rikard Hagenfeldt får vara närvarande vid dagens sammanträde fram till punkten på föredragningslistan om fråga om utlämnande av allmänna handlingar som flyttades fram till efter punkten om granskning av regeringen.

 

§ 2

KU24 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse. Information från JO

 

Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin, justitieombudsmännen Kerstin André, Cecilia Nordenfelt och Hans-Gunnar Axberger åtföljda av kanslichefen Kjell Swanström lämnade information och svarade på frågor med anledning av utskottets behandling av redogörelse 2009/10:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse.

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 24 november 2009 justerades.

 

§ 4

Hänvisning av ärende

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats riksdagsstyrelsens framställning 2009/10:RS4 Uppföljning av riksrevisionsreformen.

 

§ 5

 

Anmälan

 

Kanslichefen anmälde utsänd kopia av brev från ordföranden i EU-nämnden till ordföranden i stora utskottet i den finska riksdagen angående öppenhet i arbetsordningar.

 

§ 6

 

KU22 Nya domförhetsregler för en effektivare Europadomstol

 

Utskottet behandlade regeringens proposition 2009/10:52 Nya domförhetsregler för en effektivare Europadomstol.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

 

Fråga om utlämnande av allmänna handlingar

 

Utskottet återupptog frågan om utlämnande av en s.k. noteväxling mellan Sverige och USA sommaren 2004.

 

Ordföranden föreslog utskottet att enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inte lämna ut den begärda s.k. noteväxlingen. Mikael Johansson (mp) ansåg att handlingarna borde lämnas ut.

 

Ordföranden ställde de två förslagen mot varandra och utskottet beslutade att inte lämna ut handlingarna.

 

Mikael Johansson (mp) reserverade sig och anförde:

 

Det saknas underlag för bedömningen att de begärda uppgifterna skulle skada Sveriges mellanfolkliga förbindelser om de röjs.

 

Inget av den muntliga föredragningen av ärendet pekar i riktningen att röjande av uppgifterna skulle störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skada landet. Inte heller har det framgått av den muntliga föredragningen att Sveriges kontakter med andra länder på det utrikespolitiska planet försvåras eller omöjliggörs. Därför saknas grund för sekretess enligt 15 kap. 1 § och de begärda uppgifterna bör lämnas ut.

 

Det skadebegrepp som förekommer i paragrafen bör inte ges en alltför vid innebörd. Det måste röra sig om någon olägenhet för landet för att skada ska kunna anses föreligga. Motsvarande gäller i fråga om störningar av de mellanfolkliga förbindelserna. Att mindre och tillfälliga störningar eller irritationer inom ett annat lands ledning inte kan uteslutas om uppgifter lämnas ut bör således inte alltid leda till sekretess.

 

§ 8

Övrig fråga

 

Utskottet diskuterade frågan om det ska vara tillåtet att ha mobiltelefoner under utskottets överläggningar.

 

Kanslichefen fick i uppdrag att betänka saken.

 

Vid protokollet

 

Justera 2009-12-01

Berit Andnor

 

 

 

 


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval 2009-10-12

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:13

 

§ 1-8

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s) tjl tom 31/12-09

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Lövendahl (s) tom 31/12-09

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl.,  o=ledamöter härutöver som varit närvarande, x)=deltagit delvis

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.