Protokoll utskottssammanträde 2009/10:1

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:1

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1

 

DATUM

Torsdagen den 17 september 2009

TID

10.00–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

 Närvarobeslut

 

Ordföranden hälsade jur.stud. Oscar Söderlund välkommen till utskottet. Utskottet beslutade att Oscar Söderlund får närvara vid utskottets sammanträden under den tid han praktiserar vid kansliet.

 

Utskottet beslutade att praktikanten Soner Önder får vara närvarande under dagens sammanträde.

 

§ 2

Information om presstödsfrågan av kulturdepartementet

 

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth lämnade information och svarade på frågor om presstödet. Hon åtföljdes av expeditions- och rättschefen Maria Eka, departementsrådet Charlotte Ingvar-Nilsson, departementssekreteraren Martin Persson och politiskt sakkunnige Erik Kristow.

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdena den 9 juni och 18 augusti 2009 justerades.

 

§ 4

Sammanträdesplan hösten 2009

 

Kanslichefen anmälde utsänd sammanträdesplan för hösten 2009.

 

§ 5

 

Ny föredragande

 

Ordföranden hälsade hovrättsassessorn Jenny Jonasson välkommen till utskottet som föredragande.

 

§ 6

 

Inkomna skrivelser

 

Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser enligt utsänd förteckning (bilaga 2).

 


§ 7

 

EU-bevakning

 

Föredraganden anmälde utsänd förteckning över inkomna EU-handlingar samt informerade om tyska författningsdomstolens dom angående Lissabonfördraget.

 

§ 8

 

Justering av KU2y Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning

 

Utskottet behandlade yttrande till försvarsutskottet över proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning jämte motion 2008/09:Fö7.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2009/10:KU2y justerades.

 

Avvikande mening anmäldes av s, v och mp.

 

§ 9

 

KU3 Inkomstgaranti och jobbskatteavdrag. Fråga om remiss till Lagrådet

 

Utskottet behandlade Riksdagsstyrelsens framställning 2008/09:RS3 Inkomstgaranti och jobbskatteavdrag.

 

Utskottet beslutade att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslag 1 i Riksdagsstyrelsens framställning och bilaga 5 i utskottets promemoria.

 

Ärendet bordlades.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 10

 

KU2 Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen

 

Utskottet behandlade Riksdagsstyrelsens framställning 2008/09:RS4 Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

 

 

Inställt sammanträde

 

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 22 september 2009.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2009-10-13

Berit Andnor

 

 

 

 

 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättningen ändrad  2009-05-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:1

 

§ 1-2

§ 3-11

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

-

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl.,  o=ledamöter härutöver som varit närvarande, x)=deltagit delvis

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.