Protokoll utskottssammanträde 2009/10:20

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:20

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20

DATUM

2010-03-02

TID

10.30–11.20 // 11.30–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Öppnande

Ordförande Anders Karlsson (s) förklarade sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Föredragning

Stabschef Göran Lithell m.fl. från Regeringskansliet och general-löjtnant Anders Lindström åtföljd av överstelöjtnant Per Dahlbom från Försvarsmakten informerade om den svenska insatsen i Afghanistan.

 

Utrikesutskottets ledamöter deltog i denna sammanträdespunkt.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 11.20 och återupptogs kl. 11.30.

 

 

§ 3

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2009/10:19.

 

§ 4

Kanslianmälningar

-          Anmäldes att Värnpliktsrådet önskar uppvakta utskottet. Utskottet beslutade att planera en tidpunkt för detta.

-          Anmäldes att motionstiden för proposition 2009/10:87 avslutats och att det inte har inkommit några följdmotioner. Enligt planeringen påbörjas beredningen av propositionen om en vecka.

 

§ 5

Överläggning

Behandlades utkast till betänkande 2009/10:FöU4 Strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 6

Överläggning

Behandlades utkast till betänkande 2009/10:FöU5 Sjö- och kustövervakningsfrågor.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 


 

§ 7

Övriga frågor

    Peter Rådberg (mp) ställer en fråga om bemyndigande m.m. om anskaffande av ubåtar.

    Allan Widman (fp) önskar ett klargörande över FMV:s sätt att anskaffa materiel i detta sammanhang.
Uppdrogs åt kansliet att reda ut dessa frågor.

    Ordföranden meddelar att utskottet har beslutat att ställa in sammanträdena torsdagen den 4 mars och 11 mars 2010.

 

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 9 mars kl. 11.00.

 

§ 9

 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

 

                       Satu Saariniemi

 

Justeras            2010-03-09

 

                           Anders Karlsson


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:20

 

§ 1–9

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anders Karlsson (s), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Oskar Nilsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande