Protokoll utskottssammanträde 2009/10:20

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:20

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20

 

DATUM

2010-05-06

TID

09:00-09:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Information

Företrädare för Saco-förbund inom vårdsektorn informerade om proposition 2009/10:149 En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor. (Gunilla Klingberg, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund, Hans Hjelmqvist, ordförande i Sveriges läkarförbunds Utbildnings- och forskningsdelegation samt ledamot av förbundets centralstyrelse, Catharina Gåfvels, som representerar Akademikerförbundet SSR i frågor som rör den kliniska forskningen, Maria Lindholm, utredare med ansvar för högskole- och forskningsfrågor på Sveriges läkarförbund).

 

2 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2009/10:19.

 

3 §

Anmälningar

 

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

4 §

Övertagande av lagförslag

 

Arbetsmarknadsutskottet har berett utbildningsutskottet att överlämna lagförslagen 2.3 och 2.4 i proposition 2009/10:188 Nationell sfi-bonus.

 

Utskottet beslutade att ta emot lagförslagen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

5 §

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

 

Konstitutionsutskottet har berett bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition, förslagspunkterna 3-18, jämte eventuella motioner som kan komma att väckas i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Utskottet beslutade att avstå från att avge yttrande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

6 §

Fråga om yttrande till finansutskottet

 

Finansutskottet har berett bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2009/10:99 Vårtilläggsbudget till stadsbudgeten för 2010 jämte motion, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Utskottet beslutade avstå från att avge yttrande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

7 §

Fråga om yttrande till finansutskottet

 

Finansutskottet har berett bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition jämte motion, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

8 §

Fråga om yttrande till finansutskottet

 

Finansutskottet har berett bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2009/10:101 Årsredovisning för staten 2009, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Utskottet beslutade avstå från att avge yttrande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

9 §

Justering av förslag till betänkande

 

Utskottet behandlade slutligt proposition 2009/10:141 Rättvist och effektivt – förändringar i studiestödssystemet jämte motioner (jfr 6 § prot. nr 18) [FPM-UbU18].

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:UbU18 Förändringar i studiestödssystemet justerades.

 

Reservationer anmäldes.

 

10 §

För yttrande till finansutskottet behandlade utskottet proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition, jämte motion.

 

Ärendena bordlades efter preliminära beslut.

 

11 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlade proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet samt lagförslagen 2.3 och 2.4 i proposition 2009/10:188 Nationell sfi-bonus [FPM:UbU21] jämte motioner.

 

Ärendena bordlades efter preliminära beslut.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annelie Jonssom

 

Justeras torsdagen den 20 maj 2010

 

 

Sofia Larsen

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:20

 

§

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.