Protokoll utskottssammanträde 2009/10:21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:21

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21

 

DATUM

2010-03-18

TID

10.00-10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll
Protokollen från utskottets sammanträden den 9 och 11 mars 2010 justerades.

 

§ 2

Justering av betänkande

Utskottet upptog till fortsatt behandling motioner om vatten- och luftvård.

 

Förslag till betänkande 2009/10:MJU15 Vatten- och luftvård justerades efter vissa ändringar.

 

Följande reservationer anmäldes:
- (s,v,mp)under punkt 1           internationellt samarbete om                                                 Östersjön,

- (s,v,mp)   -    -     2           strategi för Östersjön,

- (s,v,mp)   -    -     3           åtgärder mot övergödning,

- (v)         -    -      7           förnybara drivmedel,

- (s)          -    -      8           biogas.

 

Två särskilda yttranden anmäldes (s) och (v).

 

§ 3

Justering av betänkande

Utskottet upptog till fortsatt behandling motioner om kretslopp, återvinning m.m.

 

Förslag till betänkande 2009/10:MJU16 Kretslopp, återvinning m.m. justerades efter vissa ändringar.

 

Följande reservationer anmäldes:
- (v)     under punkt  1           biologiskt avfall m.m.,

- (s,v)      -    -       2           avfallshantering,

- (s,v,mp)  -    -      3           pant för dryckesföpackningar,
- (s,v,mp)  -    -      5           export av elavfall,
- (s) (mp)    -    -     6           miljöeffekter av läkemedel m.m.,
- (v)                           -    -  7    kemikalielagstiftning m.m.,

- (mp)      -    -       8           utbyte av skadliga kemikalier.

Tre särskilda yttranden anmäldes (s), (v) och (mp).

                                            

§ 4

Ärendebehandling

Utskottet upptog till fortsatt behandling 2009/10:RRS16 Riksrevisionens styrelses redogörelse om utsläppsrätter (yttrande från finansutskottet).

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

§ 5

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den
25 mars 2010 kl. 08.00.

 

 

Vid protokollet

 

Justerat den 25 mars 2010

 

 

Anders Ygeman

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:21

 

§ 1 - 2

§ 3 - 5

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = närvarande

 V = votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande