Protokoll utskottssammanträde 2009/10:21

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:21

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21

 

DATUM

2010-05-20

TID

09.00–09.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Medgivande att närvara vid sammanträdet

 

Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 § andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragandena i EU-nämnden, Thomas Allvin och Jaak Meri, var närvarande vid sammanträdet under överläggningen med regeringen.

 

2 §

Överläggning enligt RO 10:3 om bidrag till förberedelse av Europeiska rådets möte den 17 juni 2010 och om dialogen med medlemsstaterna om nationella mål för forskning och utveckling inom ramen för Europa

 

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, statssekreterare Bertil Östberg, ämnesråd Olof Sandberg, departementssekreterare Per Båvner och departementssekreterare Carl-Peter Hedin.

 

Underlag utgjordes av en översänd promemoria (dnr 150-2221-2009/10).

 

Vid toppmötet i mars beslutade Europeiska rådet att medlemsstaterna ska sätta nationella mål utifrån de övergripande målen i enlighet med nationella beslutprocesser. Det arbetet pågår för närvarande i medlemsstaterna och i samråd med kommissionen. För forsknings-området antogs målet att 3 % av BNP ska satsas på forskning. Arbetet kommer att behandlas vid junitoppmötet i form av en framstegsrapport framtagen av Ordförandeskapet.

 

Regeringens inriktning

Regeringen välkomnar dialog med KOM för att säkerställa ambitionsnivån och överensstämmelse med det övergripande EU-målet.

 

Nationella mål måste dock formuleras och sättas av länderna själva utifrån vad som är samhällsekonomiskt relevant och långsiktigt hållbart från ett nationellt perspektiv. Det är utgångspunkten och någon form av bördefördelning är inte aktuell i enlighet med slutsatserna från toppmötet i mars.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för det fortsatta arbetet med den inriktning som regeringen redovisat.

 

Utskottet förklarade denna paragraf omedelbart justerad.

 

3 §

Information

 

Statssekreterare Peter Honeth informerade om utvecklingen för EU:s Iterprojekt.

 

4 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2009/10:20.

 

5 §

Anmälningar

 

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

6 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlade slutligt proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen, redogörelse 2009/10:RRS22 Riksrevisionens styrelses redogörelse om studenters anställningsbarhet, redogörelse 2009/10:RRS26 Riksrevisionens styrelses redogörelse om gäststudenter i högre utbildning, skrivelse 2009/10:186 samt motioner [FPM-UbU20] (jfr 5 §, prot. nr 19).

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:UbU20 Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen justerades.

 

Reservationer anmäldes.

 

7 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlade slutligt proposition 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristående verksamheter samt en motion [FPM-UbU22]
(jfr 7 §, prot. nr 18).

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:UbU22 Bidragsvillkor för fristående verksamheter justerades.

 

Reservationer anmäldes.

 

8 §

Justering av yttrande

 

För yttrande till finansutskottet behandlade utskottet slutligt proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition samt en motion (jfr. 10 §, prot nr. 20).

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2009/10:UbU1y 2010 års ekonomiska vårproposition justerades.

 

En avvikande mening anmäldes.

 

9 §

Förnyad fråga om yttrande till finansutskottet över Vårtilläggsbudget för 2010 


Utskottet tog ånyo upp frågan från finansutskottet om att bereda bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2009/10:99 Vårtilläggsbudget till stadsbudgeten för 2010 jämte motion, i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

 

Utskottet ändrade det tidigare beslutet att avstå från att yttra sig
(jfr 6 § prot. nr 20) och beslutade att avge yttrande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

10 §

Ärendebehandling och justering av yttrande

 

För yttrande till finansutskottet behandlade utskottet proposition 2009/10:99 Vårtilläggsbudget till stadsbudgeten för 2010.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2009/10:UbU2y Vårtilläggsbudget till stadsbudgeten för 2010 justerades.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras torsdagen den 27 maj 2010

 

 

Sofia Larsen

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2009/10:21

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

 

- Europeiska kommissionen KOM(2010) 187 slutlig. Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén och Regionkommittén. Om förenklat
genomförande av ramprogrammen för forskning.

 

- Europeiska kommissionen KOM(2010) 226 slutlig. Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet och Rådet. Iter – rådande läge
och möjlig väg framåt. - SEK(2010) 571

 

- Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Utbildningsdepartementet, Kulturdepartementet Rapport från rådets möte (utbildning, ungdom, kultur) den 10-11 maj 2010.

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.