Protokoll utskottssammanträde 2009/10:26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:26

 

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26

 

DATUM

Torsdagen den 8 april 2010

TID

10.00-11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information

 

Information lämnades av företrädare för PTK, ordföranden i PTK:s förhandlingschefsgrupp samt förhandlingschef i Unionen Niklas Hjelt, åtföljd av kanslichefen Helena Hedlund, kommunikationsansvarige Jonas Mellqvist, förhandlingschefen på Civilekonomerna Claes Oldin och förhandlingschefen för industrienheten på Sveriges Ingenjörer Camilla Frankelius.

 

§2

Information

 

Information lämnades om RiR 2010:1 Styrning inom arbetsmarknads­politiken av riksrevisor Claes Norgren, åtföljd av revisions­direk­­­törerna Mats Johansson och Tommy Nilsson, Riksrevisionen.

§ 3

 

Kanslimeddelanden

 

Informerades om att de resterande motionerna från allmänna motions­tiden kommer att behandlas i betänkande AU14 Vissa frågor om ledighet.

 

Informerades om inkommande besök från ett sydafrikanskt provins­parlament den 21 april och socialpolitiska utskottet i Bayerns delstats­parlament den 28 april. Ledamöterna uppmanades att anmäla intresse för att ta emot besökarna.

 

Debatten med anledning av vårpropositionens avlämnade har flyttats fram till kl. 13.00 den 15 april och utskottet beslutade ändra tidpunkt för sitt sammanträde till kl. 10.00 samma dag.

 

§ 4

EU-information från kansliet

 

Informerades om att kommissionens arbetsprogram för 2010 nu finns tillgängligt på engelska, Commission Work Programme 2010 Time to act COM(2010) 135, och om de viktigare initiativ som kommissionen planerar inom arbetsmarknadsutskottets beredningsområde under perioden 2010-2014. En förteckning över samtliga planerade initiativ på AU-området kommer att skickas ut när dokumentet inkommit på svenska.

§ 5

Behandling av proposition 2009/10:160 Modern personalförsörj­ning för ett användbart försvar – vissa frågor om Försvars­maktens personal, för yttrande till FöU (yttr. 2009/10:AU7y)

 

Utskottet beslutade att avge ett yttrande och ärendet föredrogs.

 

§ 6

Fråga om eventuellt yttrande till KU med anledning av skrivelse 2009/10:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

 

Utskottet beslutade att avge ett yttrande.

 

§ 7

Avrapporteringar

 

Désirée Pethrus Engström rapporterade från ett möte med general­direktören vid EU-kommissionen Claus Sørensen och Sylvia Lindgren från avtackningen av avgående överdirektören på Arbetsmiljöverket Bertil Remaeus.

 

§ 8

Justering av protokoll

 

Protokoll 2009/10:25 justerades.

 

§ 9

Inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkommen skrivelse med diarienr. 2009/10:1928.

 

§ 10

Övrigt

 

Informerades om resan till Internationella arbetskonferensen i Genève den 10-11 juni. Intresserade ombads anmäla sig till kansliet.

 

Désirée Pethrus Engström föreslog att utskottets vårfest hålls den 21 juni.

 

Anna König Jerlmyr framförde önskemål om en föredragning om utredningen om lärlingsanställningar.

 

§ 11

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 13 april kl. 11.00.

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

Linda Backman

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Hillevi Engström

 


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:26

 

 

§ 1-2

§ 3-11

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Hillevi Engström (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

+)

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Anefur (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn D anges med * vilka ledamöter som deltagit i handläggningen

I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande

- anger om en ledamot varit frånvarande

) anger del av dagordningspunkten

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.