Protokoll utskottssammanträde 2009/10:29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:29

 

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29

 

DATUM

Torsdagen den 22 april 2010

TID

10.00-10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information

 

Information lämnades med anledning av proposition 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare, av Melker Ödebrink, kanslichef, och Charlotte Hasselgren, utredare, SO-Arbetslöshetskassornas samorganisation, och Jeanette Thomsen, SmåA-Småföretagarnas Arbetslöshetskassa och ledamot av SO:s företagaregrupp.

 

§ 2

Kanslimeddelanden

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 3

EU-information från kansliet

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 4

Justering av betänkande 2009/10:AU11

Utskottet justerade betänkande 2009/10:AU11 Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen.

Anmäldes reservation.

§ 5

Justering av betänkande 2009/10:AU14

 

Utskottet justerade betänkande 2009/10:AU14 Vissa frågor om ledighet.

 

Anmäldes reservation.

 

§ 6

Behandling av proposition 2009/10:188 Nationell sfi-bonus och följdmotion (bet. 2009/10:AU12)

Utskottet behandlade propositionen och motionen.

 

Ärendet föredrogs och bordlades för fortsatt behandling.

 

Under denna punkt väcktes frågan om överlämnande av del av proposition till utbildningsutskottet.

 

Utskottet beslutade, att under förutsättning av detta utskotts medgivande, överlämna lagförslagen 2.3 och 2.4 i proposition 2009/10:188 Nationell sfi-bonus.

 

Denna del av paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

§ 7

Behandling av proposition 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare och följdmotion (bet. 2009/10:AU13)

Utskottet behandlade propositionen och motionen.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 8

Avrapporteringar

 

Ordföranden rapporterade från utskottets resa till Gävleborgs län den

19-20 april.

 

§ 9

Justering av protokoll

 

Protokoll 2009/10:28 justerades.

 

§ 10

Inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkommen skrivelse med diarienr. 2009/10:2040.

 

§ 11

Övrigt

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 12

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 4 maj kl. 11.00*.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

Sanna Feltenmark

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Hillevi Engström

 

 

 

*Anm. Senare beslutades att sammanträdet skulle utgå.

 


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:29

 

 

§ 1-12

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Hillevi Engström (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (fp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Anefur (kd)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn D anges med * vilka ledamöter som deltagit i handläggningen

I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande

- anger om en ledamot varit frånvarande

) anger del av dagordningspunkten

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.