Protokoll utskottssammanträde 2009/10:2

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:2

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2

 

DATUM

2009-09-24

TID

10.00–10.25 // 11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Öppnande

Ordförande Anders Karlsson (s) förklarade sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2009/10:1.

 

§ 3

Kanslianmälningar

-          Anmäldes om förberedelserna inför Cosacs planarmöte den 4-6 oktober i Stockholm.

-          Anmäldes inkomna skrivelser dels om upphandling av splitter-skyddade fordon (dnr 110-3247-08/09), dels om ideella organisationer (dnr 110-3402-08/09).

-          Anmäldes att inför beredningen av budgetpropositionen kommer kansliet att ställa frågor till Försvarsdepartementet
om vissa förtydliganden i utgiftsområde 6. Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor via kansliet som framför dem vidare.

 

§ 4

Överläggning FöU3

Behandlades utkast till betänkande 2009/10:FöU3 Signalspaning.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 5

EU-dokument

Anmäldes faktapromemoria 2008/09:FPM147 Meddelande om en EU-handlingsplan på CBRN-området med tillhörande dokument KOM(2009) 273 och SEK(2009) 791.

 

Anmäldes vidare följande två meddelanden från kommissionen KOM(2009) 446 och KOM(2009) 482.

 

Utskottet beslutade lägga dokumenten till handlingarna.

 

§ 6

Utskottets arbetsplanering

Informerades om planeringsförutsättningarna inför höstens arbete. Utskottet beslutade att i första hand sammanträda på tisdagar och följande:

-          Anmäldes att ytterligare partier efterfrågas som deltagare till en paneldebatt på Försvarshögskolans reservofficerskurs den 19 oktober 2009. Anmälan görs till kansliet.

-          Framfördes en förfrågan om ett besök av en delegation från Bosnien-Hercegovina den 21 oktober 2009. Utskottet godkände datumet för besöket.-          Informerades om att konferensen för ordförandena i EU-ländernas försvarsutskott hålls 8-9 november 2009 och att utskottets ledamöter är välkomna att närvara vi den.

-          Framfördes en förfrågan om ett besök av en delegation från Estland under vecka 45. Utskottet enades om datumet för besöket till den 6 november 2009.

 

§ 7

Övriga frågor

-          Else-Marie Lindgren (kd) föreslog ett studiebesök på Kansliet för krishantering i Statsrådsberedningen. Uppdrogs åt kansliet att ordna detta.

-          Karin Enström (m) föreslog en föredragning av MUST dels om en omvärldsbedömning dels om Afghanistan.

-          Peter Jonsson (s) föreslog en föredragning om Afghanistan och Pakistan av professor Ishtiaq Ahmed under dennes vistelse i Stockholm i höst.

 

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 29 september
kl. 11.00.

 

 

Utskottet ajournerade sammanträdet kl. 10.25-11.00.

 

 

§ 9

Föredragning

Beslutades att föredragande Margareta Hjort från EU-nämndens kansli får närvara vid sammanträdet under denna punkt.

 

Försvarsminister Sten Tolgfors (m) åtföljd av KUSP-ambassadör Olof Skoog m.fl. informerade om det informella försvarsminister-mötet i Göteborg den 28-29 september 2009.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 10

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

                       Satu Saariniemi

 

Justeras            2009-09-29

 

                            Anders Karlsson


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:2

 

§ 1-8

§ 9-10

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anders Karlsson (s), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m), vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Oskar Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ers Björn Lind (s) t.o.m. 15/2-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.