Protokoll utskottssammanträde 2009/10:2

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:2

­

ARBETMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2

 

DATUM

Tisdagen den 13 oktober 2009

TID

11.00-12.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

*)

 

Ordförande hälsade den nya suppleanten i utskottet Michael Anefur och den nya utskottshandläggaren på kansliet Linda Backman välkomna.

 

§ 1

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m.fl.

 

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin åtföljd av statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, politiskt sakkunniga Alexandra Lindmark, kanslirådet Per Ewaldsson och departementssekreteraren Maria Melin, samtliga från Arbetsmarknadsdepartementet, och kanslirådet Thomas Bengtsson och departementssekreteraren Marcus Andersson, båda från Näringsdepartementet, närvarade under § 1.

 

a)    Överläggning enligt 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen om inrättande av ett EU-instrument för mikrokrediter för sysselsättning och social inkludering (KOM(2009) 333 slutlig och KOM(2009) 340 slutlig)

 

Utskottet beslutade att hålla överläggning med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin om inrättande av ett EU-instrument för mikrokrediter för sysselsättning och social inkludering (KOM(2009) 333 slutlig och KOM(2009) 340 slutlig).

 

Underlaget utgjordes av följande tidigare utsända handlingar, KOM(2009) 333 slutlig, KOM(2009) 340 slutlig, faktapromemoria (2008/09:FPM143), promemoria, daterad den 6 oktober 2009 om frågor och svar om kommissionens förslag till beslut om Progress mikrofinansieringsinstrument.

 

Statsrådet hänvisade till regeringens förslag till svensk ståndpunkt enligt faktapromemorian och till den kompletterande informationen i promemorian, daterad den 6 oktober 2009.

 

Vid överläggningen ställdes frågor om bl.a. begreppet missgynnade grupper, restriktioner för att få mikrokrediter, t.ex. om man får annat stöd, efterfrågan på mikrokrediter, intresset från andra aktörer att bidra med finansiellt stöd, beräknat antal arbetstillfällen med anledning av mikrokrediterna och fördelningen av mikrokrediterna mellan EU:s medlemsstater och inom Sverige.

 

Vid överläggningen betonades från utskottets sida vikten av att det inte blir en ”huggsexa” om mikrokrediterna, vilket statsrådet skulle ta med sig i det fortsatta arbetet med frågan.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

 

b)    Allmän information om EU-frågor

 

Information lämnades om följande frågor:

 

  • Det informella ministermötet i Jönköping som ägde rum i början av juli.
  • Arbetet med

- en Post-Lissabon-strategi,

- rådsslutsatser som ska behandlas på EPSCO-rådet i november/december och därefter i Europeiska rådet, på högnivå-konferensen i Stockholm den 26 och 27 oktober kommer en avstämning av de aktuella punkterna att ske,

- mammaledighetsdirektivet,

- föräldraledighetsdirektivet,

- revideringen av arbetstidsdirektivet och

- säsongsarbetsdirektivet.

  • Ett av kommissionen aviserat nytt direktiv om stickskador inom hälso- och sjukvården som bygger på en partsöverenskommelse.

 

§ 2

Fråga om att bereda KU tillfälle att yttra sig över förslag om utökad uppgiftsskyldighet för arbetslöshetskassorna (proposition 2009/10:7, avsnitt 6 och motion 2009/10:A5 i motsvarande delar)

 

Utskottet beslutade att bereda KU tillfälle att yttra sig över förslag om uppgiftsskyldighet för arbetslöshetskassorna (propositionen punkt 2, avsnitt 6, och motionen i motsvarande delar).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Justering av yttrande 2009/10:AU3y Genomförande av tjänstedirektivet

 

Företrädarna för Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna ansåg att NU bör föreslå bifall till proposition 2008/09:187 och avslag på motionsyrkandena.

 

Företrädarna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ansåg att NU bör föreslå avslag på propositionens lagförslag under punkt 7 om lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. och i övrigt bifall till motionsyrkandena.

 

Utskottet justerade yttrande, 2009/10:AU3y Genomförande av tjänstedirektivet, till NU.

 

Företrädarna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anmälde gemensam avvikande mening.

 

§ 4

Kanslimeddelanden

 

  • Torsdagen den 5 november kl. 10.00 anordnar SfU en hearing om förstärkt stöd till långvarigt sjukskrivna. AU:s möte samma dag kommer därför att börja redan kl. 9.30 så att de som vill också kan delta vid hearingen.
  • Det kommer att vara AU-möte den 22 oktober.

 

§ 5

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, – allmän information om EU-frågor

 

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni åtföljd av stabschefen Karin Karlsbro, politiskt sakkunniga Catharina Bildt, kanslirådet Sophia Metelius samt departementssekreterarna Karin Bengtson, Christina Hammarstedt, Eva Schultz och Anna Schölin, samtliga från Integrations och jämställdhetsdepartementet, närvarade under denna punkt.

 

Information lämnades om följande frågor:

 

  • Arbetet med antidiskrimineringsdirektivet.
  • Arbetet med egenföretagare- och medhjälpardirektivet.
  • Toppmötet om diskrimineringsfrågor som ska äga rum den 16 och 17 november. Konferensen kommer att genomsyras av HBT-personers och romers situation i EU.
  • Arbetet med integrationsfrågan inom ramen för Stockholmsprogrammet.
  • Konferenser om

- romers integration som Europeiska rådet* och Sverige arrangerade i Bryssel för några veckor sedan, bl.a. var internationella organisationer inbjudna till detta möte,

- jämställdhet och tillväxt som äger rum den 15 och 16 oktober, slutsatserna från detta möte ska behandlas vid ministerrådet den 30 november med inriktning mot att de ska kunna antas som rådsslutsatser,

- mäns våld mot kvinnor som äger rum i november och

- samarbetet mellan EU och Medelhavsländerna.

 

Dessutom lämnade statsrådet allmän information om lagrådsremissen om nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering.

*Rättelse 2009-10-15. Ska rätteligen vara Europarådet. /Elise-Marie Donovan

 


 

§ 6

Behandling av proposition 2009/10:1, vad gäller ramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv och motioner, för ev. yttrande till FiU (yttr. 2009/10:AU1y)

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

Ärendet föredrogs och bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 7

Frågan om ev. yttrande till FiU om Hösttilläggsbudgeten för 2009 (proposition 2009/10:2)

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

§ 8

Avrapporteringar

 

Ordföranden rapporterade från en IPU-konferens om jämställdhet i Genève den 22 oktober. Hon kommer att sända ut sitt tal och handlingar från konferensen till utskottets ledamöter.

 

§ 9

Justering av protokoll

 

Protokoll 2008/09:36 justerades.

 

§ 10

Inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkomna skrivelser med diarienr. 2009/10:109, 2009/10:125 och 2009/10:275.

 

§ 11

Övrigt

 

·         Ordföranden informerade om att en social AU-aktivitet planeras äga rum preliminärt måndagen den 14 december efter voteringen i kammaren.

·         Fråga uppkom om hur man kan få till stånd förlängda motionstider med anledning av inkomna propositioner.

 

§ 12

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 15 oktober kl. 10.00.

 

 

 

 

*) Anm. Protokollet följer den ordning i vilken ärendepunkterna av praktiska skäl faktiskt behandlades vid sammanträdet och avviker därför från den i förväg utsända dagordningen.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

Elise-Marie Donovan

JUSTERAS

 

 

 

Hillevi Engström

 


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:2

 

 

§ 1

§§ 2–5

§§ 6–12

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Hillevi Engström (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

 

+

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

+)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

*

 

*

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m) ledig 090421-091022

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Anefur (kd)

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curt Linderoth (m)

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn D anges med * vilka ledamöter som deltagit i handläggningen

I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande

- anger om en ledamot varit frånvarande

) anger del av dagordningspunkten

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.