Protokoll utskottssammanträde 2009/10:2

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:2

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2

 

DATUM

Tisdagen den 13 oktober 2009

TID

11.00–11.39

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

 

 

§ 1

Kompletteringsval

 

Ordföranden hälsade Torbjörn Lövendahl (s) välkommen till utskottet som extra supppleant under Morgan Johanssons (s) ledighet.

 

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 17 september 2009 justerades.

 

 

§ 3

Hänvisning av ärenden

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats

 

-          proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 utgiftsområde 1

 

-          proposition 2009/10:5 Obligatoriskt utgiftstak

 

-          proposition 2009/10:6 Ett förenklat trossamfundsregister

-          framställning 2009/10:RS3 Sammanträdesarvode till tillfälliga ersättare i EU-nämnden m.m.

 

 

§ 4

Remiss från FiU över budgetpropositionen 2010

 

Kanslichefen anmälde att finansutskottet har beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 20 oktober 2009 avge yttrande över proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m. samt de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar som berör utskottets beredningsområde.

 

 

§ 5

 

Remiss från FiU över förslag till hösttilläggsbudget för 2009

 

Kanslichefen anmälde att finansutskottet har beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 20 oktober 2009 avge yttrande över proposition 2009/10:2 Hösttilläggsbudget för 2009 samt de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar som berör utskottets beredningsområde.

 

 

§ 6

Sammanträdestider hösten 2009

 

Kanslichefen anmälde att en ny plan för utskottets sammanträdestider är utdelad.

 

 

§ 7

 

Preliminär ärendeplan hösten 2009

 

Kanslichefen anmälde utsänd förteckning över utskottets preliminära ärendeplan för hösten 2009.

 

 

§ 8

 

Inkomna skrivelser

 

Kanslichefen anmälde utsänd förteckning över inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

 

§ 9

Fråga om eventuellt yttrande till AU över proposition 2009/10:7

 

Föredraganden anmälde att utskottet väntas få tillfälle att avge  yttrande till arbetsmarknadsutskottet över proposition 2009/10:7 Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen senast den 20 oktober 2009.

 

 

§ 10

Justering av KU3 Inkomstgaranti och jobbskatteavdrag

 

Utskottet fortsatte behandlingen av riksdagsstyrelsens framställning 2008/09:RS3 Inkomstgaranti och jobbskatteavdrag.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:KU3 justerades.

 

 

§ 11

KU2 Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen

 

Utskottet fortsatte behandlingen av riksdagsstyrelsens framställning 2008/09:RS4 Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen.

 

Ärendet bordlades.

 

 

§ 12

Fråga om yttrande till FiU över förslag till ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 jämte eventuella motioner.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

 

§ 13

 

Fråga om yttrande till FiU över hösttilläggsbudget avseende utgiftsområde 1 Rikets styrelse

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens proposition 2009/10:2 Hösttilläggsbudget för 2009 jämte eventuella motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

 

§ 14

Remiss till UU över proposition 2009/10:1 utgiftsområde 1 Rikets styrelse

 

Utskottet beslutade att bereda utrikesutskottet tillfälle att senast tisdagen den 3 november 2009 yttra sig över budgetpropositionen 2009/10:1 utgiftsområde 1 Rikets styrelse jämte motioner, allt i de delar som berör utrikesutskottets beredningsområde.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 15

 

KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

 

Utskottet behandlade regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

 

Ärendet bordlades.

 

 

§ 16

Remiss till FiU över proposition 2009/10:5 Obligatoriskt utgiftstak

 

Utskottet beslutade att bereda finansutskottet tillfälle att senast den 3 november 2009 yttra sig över regeringens proposition 2009/10:5 Obligatoriskt utgiftstak jämte motionerna 2009/10:K1 av Thomas Östros m.fl. (s, mp, v) och 2009/10:MJ471 yrkande 9 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp), allt i de delar som berör finansutskottets beredningsområde.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 17

 

EU-bevakning

 

Föredraganden anmälde utsänd förteckning över inkomna EU-handlingar m.m.

 

 

§ 18

 

Val av ställföreträdande justitieombudsman

 

Utskottet beslutade enhälligt att i en skrivelse föreslå riksdagen att till ställföreträdande ombudsman omvälja Hans Ragnemalm från den 15 november 2009.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 19

 

Fråga om utlämnande av allmänna handlingar

 

Föredraganden anmälde en begäran om att få ta del av en s.k. noteväxling mellan Sverige och USA sommaren 2004.

 

Ärendet bordlades.

 

 

Vid protokollet

 

Justerat 2009-10-15

Berit Andnor

 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Kompletteringsval 2009-10-12

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:2

 

§ 1-11

§12-19

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m) v. ordf.

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s) tjl tom 31/12-09

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kinberg Batra (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Lövendahl (s) tom 31/12-09

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl.,  o=ledamöter härutöver som varit närvarande, x)=deltagit delvis

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.