Protokoll utskottssammanträde 2009/10:30

Civilutskottets protokoll 2009/10:30

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30

 

DATUM

2010-05-25

TID

kl. 11.00-11.15

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 18 maj 2010.

 

 

§ 2

Yttrande till FiU

 

Fortsattes behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition och motion.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av yttrandet 2009/10:CU4y, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes en avvikande mening av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 3

Ersättning vid expropriation

 

Behandlades proposition 2009/10:162 om ersättning vid expropriation samt motion.

 

Anmäldes att miljö- och jordbruksutskottet avlämnat yttrande i ärendet.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 4

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning

 

Föredrogs och behandlades proposition 2009/10:208 om ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 


 

§ 5

Subsidiaritetsprövning

 

Fortsattes behandlingen av subsidiaritetsprövning beträffande förslaget till förordning om genomförande av ett fördjupatsamarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad, KOM(2010) 105 slutlig.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 6

Yttrande till JuU

 

Föredrogs och behandlades fråga om yttrande till justitieutskottet över proposition 2009/10:215 om mark- och miljödomstolar och den med anledning av propositionen väckta motionen.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

 

§ 7

Yttrande till JuU

 

Föredrogs och behandlades fråga om yttrande till justitieutskottet över kommissionens handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet, KOM(2010) 171.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande i ärendet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 8

Medgivande till överlämnande av lagförslag

 

Anmäldes fråga om överlämnande av regeringens lagförslag såvitt

avser 19 § i förslaget till lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429) i proposition 2009/10:201 Gränser i skog från miljö-

och jordbruksutskottet.

 

Utskottet beslutade medge att lagförslaget, såvitt avser 19 §, överlämnas till civil­utskottet att behandlas i betänkandet om ersättning vid expropriation.

 

 

§ 9

Inkommet EU-dokument

 

Anmäldes en kallelse och preliminär dagordning Ärende: 3016:e mötet i Europeiska unionens råd (Konkurrenskraft: inre marknaden, industri och forskning), CM 2805/10

Överlämnats för kännedom till CU, TU, NU och UbU


 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 27 maj 2010 kl. 09.30.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 27 maj 2010

 

 

 

Hana Svecova

 

 

Carina Moberg

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGS-FÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:30

 

   §§

 1-10

  

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli  (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (fp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Unander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande