Protokoll utskottssammanträde 2009/10:31

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:31

 

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31

 

DATUM

Tisdagen den 18 maj 2010

TID

11.00-12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1 a

EU-information från regeringen, Sysselsättningsriktlinjer

 

Före sammanträdet hade Regeringskansliet under hand meddelat att man utgått från att dagens möte skulle avse överläggning enligt 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen. En promemoria dagtecknad 2010-05-18, Underlag om Sysselsättningsriktlinjerna inom Europa 2020, hade tidigare under dagen översänts till utskottet och distribuerats till ledamöterna (dnr 2009/10:2260, bilaga 2).

 

I enlighet med detta justerades dagordningen punkt 1 a till att avse överläggning.

 

Josefin Brink framförde invändningar mot den korta tid som ledamöterna fått möjlighet att förbereda sig inför överläggningen.

 

Ulf Holm framförde att situationen kräver att oppositionen kan lämna skriftliga reaktioner i efterhand.   

 

Statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, biträdd av politiskt sakkunniga Catharina Henriksson, ämnesrådet Per Ewaldsson, departementsrådet Anna-Lena Hultgård Sancini och departementssekreterarna Maria Melin och Thomas Göransson, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade med utgångspunkt i den ovan nämnda promemorian med vissa tillägg och kommentarer till sysselsättningsriktlinjerna.

 

Efter frågor och diskussion beslutades att denna punkt inte skulle betraktas som överläggning enligt 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen utan som fortlöpande information enligt 10 kap. 1 § riksdagsordningen.

 


 

§ 1 b

EU-information från regeringen, Övrigt

 

Information lämnades om föräldraledighets- respektive mammaledighetsdirektivet, de pågående konsultationerna i fråga om arbetstidsdirektivet och om arbetet med att lämna synpunkter med anledning av klagomålen mot Sveriges genomförande av visstidsdirektivet; regeringen har begärt en månads anstånd med sitt svar till kommissionen.

 

§ 2

Kanslimeddelanden

 

Informerades om att två ledamöter deltar i ILO:s konferens den 10-11 juni 2010. Ytterligare ledamöter som vill delta ombads underrätta kansliet under dagen.

 

§ 3

EU-information från kansliet

 

Ingenting förekom under denna punkt

 

§ 4 a

Behandling av proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition och följdmotion, yttrande till FiU
(yttr. 2009/10:AU5y)

 

Utskottet behandlade propositionen och motionen.

 

Ärendet föredrogs och bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 4 b

Behandling av proposition 2009/10:99 Vårtilläggsbudget för 2010, yttrande till FiU (protokollsutdrag)

 

Utskottet behandlade propositionen.

 

Ärendet föredrogs och bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 5

Avrapporteringar

 

Ordföranden informerade om en skriftlig avrapportering, dnr 2009/10:2050, från den EU-konferens arrangerad av spanska ordförandeskapet om våld mot kvinnor som avrapporterades muntligt vid föregående sammanträde.

 

§ 6

Justering av protokoll

 

Protokoll 2009/10:30 justerades.

 

§ 7

Inkomna skrivelser

 

Inga skrivelser fanns att anmäla.

 


 

§ 8

Övrigt

 

Det beslutades att kalla regeringen till överläggning om sysselsättningsriktlinjerna och uppdrogs åt kansliet att finna en lämplig tidpunkt för detta.

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 20 maj kl. 10.00.

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

Lenita Freidenvall

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Hillevi Engström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga

 

1 Närvaroförteckning

 

2 Underlag om Sysselsättningsriktlinjerna inom Europa 2020

 

 

                      


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:31

 

 

§ 1a

§ 1b

§ 2-9

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Hillevi Engström (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

*

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

 

+

 

+

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

+

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Anefur (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn D anges med * vilka ledamöter som deltagit i handläggningen

I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande

- anger om en ledamot varit frånvarande

) anger del av dagordningspunkten

 

 

Bilaga 2 till protokoll 2009/10:31
18 maj 2010
Dnr 2009/10:2260

 

 

 

Promemoria

 

 

 

2010-05-18

 

 

 

Arbetsmarknadsdepartementet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmarknadsutskottet

 


Underlag om Sysselsättningsriktlinjerna inom Europa 2020

 

Bakgrund

 

Den 27 april presenterade Kommissionen sitt förslag till integrerade riktlinjer. Kommissionens förslag till riktlinjer presenterades som ett samlat förslag, men utgör egentligen två, i rättslig mening, separata förslag; ett förslag till allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken och ett förslag till sysselsättningsriktlinjer.

 

Riktlinjerna ska vara vägledande för de reformer som krävs på nationell nivå för att kunna genomföra Europa 2020 - EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Utifrån riktlinjerna ska varje medlemsland presentera nationella reformprogram med detaljerade reformer och insatser för att uppnå de nationella målen.

 

Dessa presenterades mot bakgrund av att den s.k. Lissabonstrategin löper ut under våren 2010. Europeiska rådet uppmanade därför EU-kommissionen att presentera en ny EU-strategi för tillväxt och sysselsättning. Kommissionen presenterade den 3 mars 2010 meddelandet Europa 2020 – strategi för smart och  hållbar tillväxt för alla. Som en del av strategin presenterade kommissionen den 27 april de integrerade riktlinjerna.

 

 

Preliminär ståndpunkt

 

Regeringen välkomnar Kommissionens förslag till integrerade sysselsättningsriktlinjer som presenterades den 27 april.

 

De nya integrerade riktlinjera är färre till antalet och mer stringenta än föregångaren och kan därför fungera som ett bra ramverk för medlemsstaternas genomförande av strategin.

 

Ökad sysselsättning och minskat utanförskap från arbetsmarknaden är lösningen på många av de strukturella problemen i EU. Strategins ambition att minska fattigdom och främja social delaktighet handlar om att skapa en arbetsmarknad för alla. Regeringen kommer att verka för att riktlinjerna har ett tydligt fokus på att främja sysselsättning och öka arbetskraftsdeltagande i syfte att minska utanförskap och bekämpa fattigdom.

 

Kvinnors roll och den ekonomiska betydelsen av ett ökat deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden bör lyftas fram tydligare. De integrerade riktlinjerna bör därför också ge ett tydligt budskap om vikten av att skapa lika incitament och möjligheter för såväl kvinnor som män på arbetsmarknaden.

 

Förslaget

 

Kommissionens förslag innehåller tio riktlinjer, tre stycken handlar om makroekonomisk politik, tre om mikroekonomisk politik (allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken) samt fyra riktlinjer som utgör sysselsättningsriktlinjerna. Sysselsättningsriktlinjerna är fyra till antal och beskrivs nedan.

 

 

Sammanfattning  av sysselsättningsriktlinjera

 

Riktlinje 7: Öka deltagandet på arbetsmarknaden och minska den strukturella arbetslösheten

MS ska införa flexicurity principerna i sin politik, och fullt ut använda socialfonden med sikte att öka arbetskraftdeltagande, bekämpa segmentering, overksamhet och ojämlikheter mellan könen samt  minska  den strukturella arbetslösheten. MS ska främja flexibla arbetskontrakt, införa aktiv arbetsmarknadspolitik, främja livslångt lärande och rörlighet på arbetsmarknaden samt införa adekvata sociala trygghetssystem. MS ska förbättra den sociala dialogen och tillsammans med parterna främja kvalitet i arbete och bekämpa otrygga anställningar, svartarbete och låga löner. Arbetsförmedlingen ska stärkas och vara öppen för alla. MS ska i syfte att främja arbetskraftsutbudet, se över sina skatte- och bidragssystem, främja aktivt åldrande, ungas inträde på arbetsmarknaden, integrera handikappade och invandrare, främja jämställdhet samt möjliggöra balans mellan arbete och privatliv.

 

Riktlinje 8: Utveckla en kvalificerad arbetskraft som motsvarar arbetsmarknadens behov, främja kvalitet i arbetet och livslångt lärande MS ska främja produktivitet och sysselsättning genom att säkra utbud av kunskap och kompetens (främja baskunskaper, yrkesutbildning samt livslångt lärande mm) för att matcha efterfrågan på arbetsmarknaden. Skapa system för att verifiera informell kompetens och främja yrkesmässig och geografisk rörlighet. I partnerskap med parterna på arbetsmarknaden investera i och förbättra tillgången och kvaliteten på utbildning och kompetensutveckling. Underlätta för unga att etablera sig på arbetsmarknaden bl.a. genom lärlingsutbildning.

 

Riktlinje 9: Förbättra utbildningssystemens resultat på alla nivåer och öka deltagandet i den högre utbildningen

MS ska effektivt investera i utbildningssystemet, baserat på en integrerad ansats mellan olika nivåer, för att förbättra resultatet och kvaliteten samt säkra tillgång för alla. MS ska förbättra öppenheten och relevansen i utbildningssystemen från ett arbetsmarknadsperspektiv. MS ska motverka att unga lämnar skolan i förtid samt underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden.

 

Riktlinje 10: Främja social delaktighet  och bekämpa fattigdom

MS ska främja fullt deltagande i samhället och utöka möjligheterna till sysselsättning. MS ska säkra lika möjligheter genom tillgång till kvalitativa tjänster som hälso- och sjukvård till en rimlig kostnad. MS ska vidta effektiva åtgärder mot diskriminering.  MS ska föra en aktiv socialpolitik för ökad delaktighet och minskat utanförskap.  MS ska modernisera sina sociala trygghets- och pensionssystem med säkra adekvata bidragsnivåer. MS ska säkra inkomststöd under omställningsperioder och minska fattigdom. 

 

 

Fortsatt behandling

 

Frågorna förhandlas i ECOFIN respektive i EPSCO men diskuteras även av andra rådskonstellationer. EPSCO förväntas behandla sysselsättningsriktlinjerna vid sitt möte den 7 juni. Ambitionen är att Europeiska rådet ska ställa sig bakom riktlinjerna vid juni-toppmötet 2010.

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.