Protokoll utskottssammanträde 2009/10:31

Civilutskottets protokoll 2009/10:31

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31

 

DATUM

2010-05-27

TID

kl. 09.30-09.40

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 25 maj 2010.

 

 

§ 2

Yttrande till JuU

 

Fortsattes behandlingen av yttrande till justitieutskottet över proposition 2009/10:215 om mark- och miljödomstolar och motion.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av yttrandet 2009/10:CU5y, vilket härefter justerades.

 

 

§ 3

Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:122 om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument.

 

Anmäldes och utdelades två i ärendet inkomna skrivelser från Svenska Bankföreningen, Stockholm.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 4

En frivillig revision

 

Föredrogs och behandlades proposition 2009/10:204 om en frivillig revision.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 


 

§ 5

Medgivande till överlämnande av lagförslag

 

Anmäldes fråga om överlämnande av regeringens lagförslag 18, förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:000) i proposition 2009/10:184 Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer från miljö- och jordbruksutskottet.

 

Utskottet beslutade medge att lagförslaget överlämnas till civil­utskottet att behandlas i betänkandet om en enklare plan- och bygglag.

 

 

§ 6

Inkomna skrivelser

 

Anmäldes och utdelades inkomna skrivelser enligt förteckningen.

 

Utskottet beslutade att lägga skrivelserna till handlingarna.

 

 

§ 7

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes följande EU-dokument:

 

Preliminär dagordning Ärende: Möte: 3016:e mötet i Europeiska unionens råd (Konkurrenskraft: inre marknaden, industri och forskning), 9953/10
Överlämnats till NU, CU, TU och UbU

 

Kallelse och preliminär dagordning Ärende:3018:e mötet i Europeiska unionens råd (rättsliga och inrikes frågor), CM 3100/10
Överlämnats för kännedom till JuU, CU och UU

 

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 3 juni 2010 kl. 09.30.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 3 juni 2010

 

 

 

Hana Svecova

 

 

Carina Moberg

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGS-FÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:31

 

  §§

 1-2

   §

   3

 

   §§

  4-8

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli  (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (fp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Unander (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.