Protokoll utskottssammanträde 2009/10:31

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2009/10:31

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31

 

DATUM

2010-06-03

TID

10.00-10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades protokoll nr 2009/10:30.

 

§ 2

Närvarande vid sammanträdet

 

Beslutades att tjänsteman från EU-nämndens kansli fick närvara vid föredragningslistans punkt 2.

 

§ 3

Överläggning med regeringen om EU-frågor på socialpolitikens område

 

Utskottet överlade med statssekreteraren i Socialdepartementet Bettina Kashefi, åtföljd av kansliråden Lena Malmberg och Kasper Paulig, om:

 

1. Förslag till rådets förordning om utvidgning av bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr (…) till att gälla för de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser.

 

Underlaget utgjordes av den kommenterade dagordningen den 28 maj 2010 avseende dagordningspunkt 3 och en rådspromemoria den 28 maj 2010.

 

Svensk ståndpunkt enligt rådspromemorian: Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom antagande av förslaget. Regeringen ser positivt på att det spanska ordförandeskapet tar upp förslaget till förordning för ny behandling. Det är angeläget att en förordning som knyter tredjelandsmedborgares rätt till samordning av de sociala trygghetsförmånerna till den nya förordningen (EG) nr 883/2004. Med en uppdaterad förordning kommer myndigheternas administration förenklas och reglerna blir klara och tydliga för personer som omfattas av systemen för samordning.

 

Utskottet beslutade att stödja regeringens ståndpunkt.

 

 

2. Utkast till rådets slutsatser om hållbara sociala trygghetssystem för att uppnå tillräckliga pensioner samt målen för social integration

 

Underlaget utgjordes av den kommenterade dagordningen den 28 maj 2010 avseende dagordningspunkt 8.

 

Svensk ståndpunkt enligt den kommenterade dagordningen: Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom antagande av slutsatserna. Ståndpunkterna sammanfaller i stort med de principer som ligger till grund för den svenska pensionsreformen.

 

Utskottet beslutade att stödja regeringens ståndpunkt.

 

 

3. Förslag till rådets beslut om gemenskapens ståndpunkt i det stabiliserings- och associeringsråd som inrättats genom stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och dess medlemsstater å ena sidan och Algeriet, Makedonien, Marocko, Israel, Kroatien och Tunisien å andra sidan vad avser antagandet av bestämmelser om samordning av de sociala trygghetssystemen

 

Underlaget utgjordes av den kommenterade dagordningen den 28 maj 2010 avseende dagordningspunkt 10 och en rådspromemoria den 28 maj 2010.

 

Svensk ståndpunkt enligt rådspromemorian: Regeringen föreslår att Sverige stödjer förslaget. Bestämmelserna om samordning av de sociala trygghetssystemen mellan EU och dessa tredjeländer har gynnsamma effekter för bl.a. arbetskraftens rörlighet mellan länderna.

 

Utskottet beslutade att stödja regeringens ståndpunkt.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

Andra aktuella EU-frågor

 

Statssekreteraren i Socialdepartementet Bettina Kashefi, åtföljd av kansliråden Lena Malmberg och Kasper Paulig, informerade utskottet om EU2020-strategin, den gemensamma interrimsrapporten om pensioner samt förslaget till direktiv om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av direktiv 86/613/EEG.

 

§ 5

Subsidiaritetsprövning

 

Det anmäldes att förfarande har inletts om subsidiaritetsprövning av förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (KOM(2010) 256).

 

Under förutsättning att nämnda förslag hänvisas till utskottet för subsidiaritetsprövning gör utskottet den bedömningen att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

Behandlades fråga om uppskov med behandlingen av vissa ärenden till 2010/11 års riksmöte.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2009/10:SfU20 justerades.

 

§ 7

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutades att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 10 augusti 2010 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 8 juni 2010

 

Gunnar Axén

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:31

 

§ 1-7

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Rivière (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Olander (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.