Protokoll utskottssammanträde 2009/10:32

Civilutskottets protokoll 2009/10:32

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32

 

DATUM

2010-06-03

TID

kl. 09.30-10.10

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 27 maj 2010.

 

 

§ 2

Uppföljningsprojekt

 

Utvärderaren Gün Sahin från utredningstjänsten, utvärderings- och forskningsfunktionen, redovisade ett utkast till rapporten Näringslivets självregleringsorgan - utvecklingen sedan 2003.

 

Utskottet beslutade att publicera rapporten i Rapporter från riksdagen, RFR.

 

 

§ 3

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade

hyressättningsregler

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:185 om allmän-

nyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler samt motioner.

 

Anmäldes och utdelades två i ärendet inkomna skrivelser från Britt Inger Rönnberg och Anita Mesedo.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2009/10:CU24, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes reservationer av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna samt ett särskilt yttrande av ledamoten från Vänsterpartiet.

 

 

§ 4

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:192 om umgänges-

stöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn och motion.

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2009/10:CU20, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes reservationer av ledamöterna från Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna samt särskilda yttranden av ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 5

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning, m.m.

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:208 om ett undantag

från skyldigheten att upprätta koncernredovisning, m.m.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2009/10:CU22, vilket härefter justerades.

 

 

§ 6

Subsidiaritetsprövning

 

Utskottet fortsatte behandlingen av subsidiaritetsprövningen av kommissionens förslag till rådets förordning om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad KOM(2010) 105.

 

Regeringen har den 18 maj 2010 informerat utskottet om sin bedömning av subsidiaritetsfrågan. Enligt regeringen skulle det i och för sig kunna diskuteras om förslaget verkligen är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Regeringen avser dock inte att motsätta sig det fördjupade samarbetet och har därför inga invändningar mot förslagets förenlighet med subsidiaritetsprincipen.

 

Utskottet har gett regeringen stöd för ståndpunkten att inte motsätta sig det fördjupade samarbetet (se prot. 2009/10:29 § 4). Utskottet har ingen annan uppfattning än regeringen i subsidiaritetsfrågan. Enligt utskottets mening ska Sverige inte delta i det fördjupade samarbetet.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 7

Inkommet EU-dokument

 

Anmäldes en kallelse och preliminär dagordning Ärende: 3019:e mötet i Europeiska unionens råd (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) CM 3098/10
Överlämnats för kännedom till AU, CU och SfU

 

 

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 8 juni 2010 kl. 11.00.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 8 juni 2010

 

 

 

Hana Svecova

 

 

Carina Moberg

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGS-FÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:32

 

  §§

 1-3

   §§

  4-8

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli  (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (fp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Unander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.