Protokoll utskottssammanträde 2009/10:33

Finansutskottets protokoll 2009/10:33

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33

 

DATUM

2010-04-13

TID

11:00-12:05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

§ 2

Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor (FiU18)
Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU18.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

Reservationer anmäldes mot förslaget under

-          Punkt 5, Inkassobolagens verksamhet av (v)

-          Punkt 6, Sociala lån och saneringslån av (v)

-          Punkt 12, Sparbankerna av (v)

Tid för inlämnande av reservationer fastställdes till onsdag den 14 april kl 13.00.

§ 3

Likviditetsmatchning för säkerställda obligation efter konkurs (FiU34)
Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU34.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

§ 4

Information om granskningsrapporten om statliga garantier
Riksrevisor Eva Lindström, programansvarig Thomas Nordström och programansvarig Clas Isander från Riksrevisionen informerade och svarade på utskottets frågor.

§ 5

Subsidiaritetsprövning av EU-förslag (KOM(2010) 132)

Utskottet beslutade att med stöd av riksdagsordningen 10 kap. 6 § begära att regeringen informerar utskottet om sin bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska miljöräkenskaper, KOM (2010)132 slutlig.

Regeringens bedömning kan meddelas i en promemoria som bör vara utskottet tillhanda senast onsdag 28 april kl. 15.00.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Motioner överlämnade till utrikesutskottet
Finansutskottet beslutade att – under förutsättning av berört utskotts medgivande – till utrikesutskottet överlämna motionerna 2009/10:Fi9 av Urban Ahlin m.fl. (s) och 2009/10:Fi10 av Hans Linde m.fl. (v). Motionerna är väckta med anledning av skr. 2009/10:153 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2008–2009.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Inhämtande av yttrande
Finansutskottet beslutade att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att senast tisdag 4 maj kl 14.00 avge yttrande över prop. 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt samt följdmotion Fi11.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Anmälningar
Kanslichefen anmälde inbjudan från Asia-Europe 6e partnerskapsmöte i Bryssel, den 30 maj. Utskottet beslutade anmäla Jörgen Hellman till konferensen, samt ytterligare en ledamot från majoritetens sida. 

§ 9

Riksrevisionens årsredovisning (FiU27)
Föredrogs och behandlades RRS2009/10:10 och Riksrevisionens uppföljningsrapport 2010.

Ärendet bordlades.

§ 10

Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (FiU32)
Föredrogs och behandlades proposition 2009/10:151, Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning samt motioner.

Utskottet beslutade att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig.

Beslutet att inhämta yttrande förklarades omedelbart justerat. I övrigt bordlades ärendet.

§ 11

Regeringens behandling av riksdagens skrivelser (FiU6y)
Föredrogs och behandlades skrivelse 2009/10:75. 

Ärendet bordlades.

§ 12

Regeringens försäljning av Vasakronan (RiR 2010:2)
Föredrogs Riksrevisionens rapport.

Rapporten lades till handlingarna.

§ 13

Fråga om yttrande till utrikesutskottet om EU-kommissionens arbetsprogram för 2010, KOM (2010) 135
Kansliet föreslog att utskottet avstår att yttra sig i ärendet.

Utskottet beslutade enligt kansliets förslag.

§ 14

Justering av protokoll

Protokoll nr 32 från den 8 april justerades.

 

Vid protokollet

 

Emelie Nilsson

 

Justeras

 

 

Stefan Attefall

 

Bilaga  1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 


 

2009/10:33 Bilaga 1

§ 1-3

§ 4-14

 

 

N

V

N

V

 

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

X

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

-

 

-

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

X

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

X

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

X

 

 

 

Lars Elinderson (m)

-

 

-

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

X

 

 

 

Monica Green (s)

-

 

-

 

 

 

Nina Lundström (fp)

X

 

X

 

 

 

Hans Hoff (s)

X

 

X

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

X

 

 

 

Agneta Gille (s)

-

 

-

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

X

 

 

 

Ulla Andersson (v)

-

 

-

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

X

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

X

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

-

 

-

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

X

 

X

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

X

 

X

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

X

 

X

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

X

 

X

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

X

 

-

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

X

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

 

 

 

 

 

Anmärkning

X = Närvarande och deltagit i beslutet, O = Närvarande, - = Frånvarande