Protokoll utskottssammanträde 2009/10:33

Civilutskottets protokoll 2009/10:33

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33

 

DATUM

2010-06-08

TID

kl. 11.00-11.20

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 3 juni 2010.

 

 

§ 2

Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:122 om obehöriga

transaktioner med betalningsinstrument.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2009/10:CU19, vilket härefter justerades.

 

 

§ 3

Ersättning vid expropriation

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:162 om ersättning

vid expropriation och motion.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2009/10:CU21, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes en reservation av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 4

Medgivande till överlämnande av lagförslag

 

Anmäldes fråga om överlämnande av regeringens lagförslag

1. lag om mark- och miljödomstolar, (såvitt avser 1 kap. 3 §,

3 kap. 1 § och 5 kap. 2 §),

22. lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska käranden att ställa säkerhet för rättegångskostnader,

39. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:000) och

42. lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

i proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar från justitieutskottet.

 

Utskottet beslutade medge att lagförslagen överlämnas till civil­utskottet att behandlas i betänkandet om en enklare plan- och bygglag.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 5

En enklare plan- och bygglag

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:170 om en enklare

plan- och bygglag jämte motioner.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2009/10:CU25, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes en reservation av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna samt särskilda yttranden av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 6

Riksrevisionens styrelses redogörelse angående buller i plan-

och bygglagen

 

Fortsattes behandlingen av Riksrevisionens styrelses redogörelse

angående buller i plan- och bygglagen, 2009/10:RRS2 jämte

motioner.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2009/10:CU26, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes en reservation av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 7

En frivillig revision

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:204 om en frivillig revision.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2009/10:CU28, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes ett särskilt yttrande av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 8

Kärnkraften - ökat skadeståndsansvar

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:173 om kärnkraften - ökat skadeståndsansvar och motioner.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2009/10:CU29, vilket härefter justerades.

 

Anmäldes reservationer av ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

 

 

§ 9

Inkommen skrivelse

 

Anmäldes en inkommen skrivelse enligt förteckningen.

 

Utskottet beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna.

 

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 15 juni kl. 11.00.

 

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 15 juni 2010

 

 

 

Hana Svecova

 

 

Carina Moberg

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGS-FÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:33

 

   §§

  1-10

  

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli  (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (fp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Unander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.