Protokoll utskottssammanträde 2009/10:34

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:34

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34

 

DATUM

2010-06-03

TID

07.45-08.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information från Miljödepartementet
Miljöminister Andreas Carlgren informerade inför Miljörådet den 11 juni 2010. Vidare lämnade information om det avgående spanska och det kommande belgiska ordförandeskapet i EU.

§ 2

Justering av protokoll
Protokollen från utskottets sammanträden den 25 och 27 maj 2010 justerades.

§ 3

Justering av betänkande
Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2009/10:212 Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland samt en följdmotion och en motion från allmänna motionstiden 2009.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:MJU23 Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland justerades efter vissa ändringar.

Följande reservation anmäldes:

- (s)        under punkt 2  Gränsälvskommissionen.

 

§ 4

Justering av betänkande
Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2009/10:184 Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer samt följdmotioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:MJU24 Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer justerades.

Följande reservationer anmäldes:

- (mp)      under punkt 1  myndigheters och kommuners ansvar för
                                   att miljökvalitetsnormer följs,
- (v,mp)        -    -    2  miljökvalitetsnormerna och den
                                   individuella prövningen,
- (s,v,mp)      -    -    3  styrmedel för myndigheter och kommuner,
- (v,mp)        -    -    4  åtgärdsprogrammens funktion och
- (v,mp)        -    -    8  miljöorganisationers rätt att överklaga.

 

 

 

§ 5

Justering av betänkande
Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2009/10:211 Sanktioner för överträdelser av nya EU-regler om kemikalier.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:MJU30 Sanktioner för överträdelser av nya EU-regler om kemikalier justerades.

 

§ 6

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling uppskov med behandlingen av vissa ärenden.

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

§ 7

Inkommen skrivelse

En inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 8

Rapport från fiskeseminarium

Jan-Olof Larsson (s) och Lars Tysklind (fp) lämnade en muntlig rapport från ett seminarium om reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik den 1 juni 2010 i Bryssel.         

 

§ 9

Nästa sammanträde
Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den
8 juni 2010 kl. 11.00

 

 

Vid protokollet

 

 

Justerat den 22 juni 2010

 

 

Anders Ygeman

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:34

 

§ 1

§§2-9

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = närvarande

 V = votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.